මෙවර පොසොන් පෝදා , සෝමාවතිය පුදබිමට ඔබත් එන්න . . .

මෙවර පොසොන් පෝදා , සෝමාවතිය පුදබිමට ඔබත් එන්න . . .

poson,somawathiya,buddha,somawathiya temple,Swarnavahini,EAP,Best Chennel,no:1 Chennel,Teledrama,Sri Lankan Teledrama,Sinhala Teledrama,weekend,TV,Best TV,Best Teledrama Chennel,Dubbing Drama,Indian Drama,Korean,Entertainment,Politix,Music,Educational,Youtube

Comments

comments