මෙවර පොසොන් පෝදා , ඔබත් එන්න සෝමාවතිය පුදබිමට . . .

Comments

comments