මෙවර පොසොන් පෝදා , ඔබත් එන්න , බුදු රැස් විහිදෙන සෝමාවතිය පුදබිමට . . .

මෙවර පොසොන් පෝදා , ඔබත් එන්න , බුදු රැස් විහිදෙන සෝමාවතිය පුදබිමට  . . .

Comments

comments