Monara Kirilli

Monara-Kirilli
Monara Kirilli Episode 141 | ඩිලානි කුමක් කරයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 141 | ඩිලානි කුමක් කරයි ද? . . .

2 months ago 4975 0
Monara Kirilli Episode 140 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 140 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

2 months ago 3202 0
Monara Kirilli Episode 139 | හිරන්‍යා පවසන්නේ සැබෑවක් ද?….

Monara Kirilli Episode 139 | හිරන්‍යා පවසන්නේ සැබෑවක් ද?….

2 months ago 2591 0
Monara Kirilli Episode 138 | හිරන්‍යා පවසන්නේ කුමක් වියහැකි ද?…

Monara Kirilli Episode 138 | හිරන්‍යා පවසන්නේ කුමක් වියහැකි ද?…

2 months ago 2011 0
Monara Kirilli Episode 137 | මොවුන් දෙදෙනාගේ මීළඟ  සැලසුම කුමක් වියහැකි ද?…

Monara Kirilli Episode 137 | මොවුන් දෙදෙනාගේ මීළඟ සැලසුම කුමක් වියහැකි ද?…

2 months ago 1911 0
Monara Kirilli Episode 136 | ටානියාට කරදරවලින් ගැලවෙන්නට පුළුවන් වෙයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 136 | ටානියාට කරදරවලින් ගැලවෙන්නට පුළුවන් වෙයි ද? . . .

2 months ago 3191 0
Monara Kirilli Episode 135 | රෝහිනීගේ ප‍්‍රශ්ණ නිසා කුමක් වෙයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 135 | රෝහිනීගේ ප‍්‍රශ්ණ නිසා කුමක් වෙයි ද? . . .

2 months ago 2791 0
Monara Kirilli Episode 134| අශානි ඇතටම  කැමැති වේවි ද?….

Monara Kirilli Episode 134| අශානි ඇතටම කැමැති වේවි ද?….

2 months ago 1961 0
Monara Kirilli Episode 133 | දෙදෙනා කතා බහ කරන්නේ කවර කරුණක් ද?….

Monara Kirilli Episode 133 | දෙදෙනා කතා බහ කරන්නේ කවර කරුණක් ද?….

2 months ago 2021 0
Monara Kirilli Episode 132 | දෙදෙනා සිදුකරන්නේ කුමක් ද?…

Monara Kirilli Episode 132 | දෙදෙනා සිදුකරන්නේ කුමක් ද?…

2 months ago 2881 0
Monara Kirilli Episode 131 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? .. .

Monara Kirilli Episode 131 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? .. .

2 months ago 2281 0
Monara Kirilli Episode 130 | ඩිලානිගේ බොස් සැරසෙන්නේ කුමකට ද . . .

Monara Kirilli Episode 130 | ඩිලානිගේ බොස් සැරසෙන්නේ කුමකට ද . . .

2 months ago 1801 0
Monara Kirilli Episode 129 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?…

Monara Kirilli Episode 129 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?…

2 months ago 2801 0
Monara Kirilli Episode 128 | ඩිලානි සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

Monara Kirilli Episode 128 | ඩිලානි සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

3 months ago 2581 0
Monara Kirilli Episode 127 | හිරන්‍යා කුමක් කරයි ද?….

Monara Kirilli Episode 127 | හිරන්‍යා කුමක් කරයි ද?….

3 months ago 2051 0
Monara Kirilli Episode 126 | ඩිලානිගේ බොස් ඩිලානිට කුමක් කරයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 126 | ඩිලානිගේ බොස් ඩිලානිට කුමක් කරයි ද? . . .

3 months ago 2431 0
Monara Kirilli Episode 125 | ඩිලානි කුමක් කරයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 125 | ඩිලානි කුමක් කරයි ද? . . .

3 months ago 2401 0
Monara Kirilli Episode 124 | ඩිලානි පවසන්නේ සත්‍යක්  ද?….

Monara Kirilli Episode 124 | ඩිලානි පවසන්නේ සත්‍යක් ද?….

3 months ago 2431 0
Monara Kirilli Episode 123 | දෙදෙනා කතා බහ කරන්නේ කුමක් ද?…

Monara Kirilli Episode 123 | දෙදෙනා කතා බහ කරන්නේ කුමක් ද?…

3 months ago 2341 0
Monara Kirilli Episode 122 | මින් පසු කුමක් සිදුවේවි ද?….

Monara Kirilli Episode 122 | මින් පසු කුමක් සිදුවේවි ද?….

3 months ago 2491 0
Monara Kirilli Episode 121 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?…

Monara Kirilli Episode 121 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?…

3 months ago 2531 0
Monara Kirilli Episode 120 | ඩිලානි පවසන්නේ කවර කාරණයක් ද?….

Monara Kirilli Episode 120 | ඩිලානි පවසන්නේ කවර කාරණයක් ද?….

3 months ago 3261 0
Monara Kirilli Episode 119 | මැණිකා පවසන්නේ ඇත්තක් ද?….

Monara Kirilli Episode 119 | මැණිකා පවසන්නේ ඇත්තක් ද?….

3 months ago 3292 0
Monara Kirilli Episode 118 | දෙදෙනාගේ කතාබහ කවර කාරණයක් ගැන ද?…

Monara Kirilli Episode 118 | දෙදෙනාගේ කතාබහ කවර කාරණයක් ගැන ද?…

3 months ago 3581 0
Monara Kirilli Episode 117 | වැඩේ  ගොඩින් බේරේවි ද?…..

Monara Kirilli Episode 117 | වැඩේ ගොඩින් බේරේවි ද?…..

3 months ago 2231 0
Monara Kirilli Episode 116 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 116 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

3 months ago 2431 0
Monara Kirilli Episode 115 | ඩිලානි මීළගට කුමක් කරාවි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 115 | ඩිලානි මීළගට කුමක් කරාවි ද? . . .

3 months ago 2342 0
Monara Kirilli Episode 114 | ඩිලානි කල්පනාකරන්නේ කවර කාරණයක්  ද?…

Monara Kirilli Episode 114 | ඩිලානි කල්පනාකරන්නේ කවර කාරණයක් ද?…

3 months ago 3331 0
Monara Kirilli Episode 113 | සනීගේ මේ විහිළුව කාටද?….

Monara Kirilli Episode 113 | සනීගේ මේ විහිළුව කාටද?….

3 months ago 4472 0
Monara Kirilli Episode 112 | අශානි උපදෙස් පිළිගනීවි ද?….

Monara Kirilli Episode 112 | අශානි උපදෙස් පිළිගනීවි ද?….

3 months ago 3512 0
Monara Kirilli Episode 111 | සනී වැඩ සියල්ලම අනාගනී ද? . . .

Monara Kirilli Episode 111 | සනී වැඩ සියල්ලම අනාගනී ද? . . .

3 months ago 2381 0
Monara Kirilli Episode 110 | පියුමි නිමේෂ් ගැන කේලම් කියයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 110 | පියුමි නිමේෂ් ගැන කේලම් කියයි ද? . . .

3 months ago 2941 0
Monara Kirilli Episode 108 | ඩිලානි කල්පනා කරන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

Monara Kirilli Episode 108 | ඩිලානි කල්පනා කරන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

3 months ago 2042 0
Monara Kirilli Episode 108 | හිරන්‍යා ප්‍රශ්ණය විසදාගනීවි ද?…

Monara Kirilli Episode 108 | හිරන්‍යා ප්‍රශ්ණය විසදාගනීවි ද?…

3 months ago 3721 0
Monara Kirilli Episode 107 | ඩිලානි සියල්ල පවසාවි ද?…

Monara Kirilli Episode 107 | ඩිලානි සියල්ල පවසාවි ද?…

3 months ago 3171 0
Monara Kirilli Episode 106 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 106 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

4 months ago 2601 0
Monara Kirilli Episode 105 | මේනක ප්‍රශ්ණයක් ඇතිකර ගනීද ? . . .

Monara Kirilli Episode 105 | මේනක ප්‍රශ්ණයක් ඇතිකර ගනීද ? . . .

4 months ago 2441 0
Monara Kirilli Episode 104 | ඩිලානි ප්‍රශ්ණය විසදාවි ද?…

Monara Kirilli Episode 104 | ඩිලානි ප්‍රශ්ණය විසදාවි ද?…

4 months ago 3612 0
Monara Kirilli Episode 103 | දෙදෙනාගේ කතා බහ සාර්ථක ද?…

Monara Kirilli Episode 103 | දෙදෙනාගේ කතා බහ සාර්ථක ද?…

4 months ago 1911 0
Monara Kirilli Episode 102 | ඩිලානිගේ කතාව නිවරදි  ද?….

Monara Kirilli Episode 102 | ඩිලානිගේ කතාව නිවරදි ද?….

4 months ago 3372 0
Monara Kirilli Episode 101 | ඩිලානිගේ බොස් කුමක් කියයිද ? . . .

Monara Kirilli Episode 101 | ඩිලානිගේ බොස් කුමක් කියයිද ? . . .

4 months ago 2501 0
Monara Kirilli Episode 100 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Monara Kirilli Episode 100 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

4 months ago 2501 0
Monara Kirilli 01

Monara Kirilli Episode 99 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

4 months ago 3631 0
Monara Kirilli 31

Monara Kirilli Episode 98 | ඩිලානි මීලඟට කුමක් සිදුකරාවී ද?…

4 months ago 3681 0
Monara Kirilli 30

Monara Kirilli Episode 97 | හිරන්‍යා පවස්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

4 months ago 3111 0
Monara Kirilli Episode 96 | ඇමතිතුමා ආනන්දට කුමක් කරයිද ? . ..

Monara Kirilli Episode 96 | ඇමතිතුමා ආනන්දට කුමක් කරයිද ? . ..

4 months ago 2193 0
Monara Kirilli Episode 95 | මේනකට කරදරයක් වෙයිද ? . . .

Monara Kirilli Episode 95 | මේනකට කරදරයක් වෙයිද ? . . .

4 months ago 2501 0
Monara Kirilli 25

Monara Kirilli Episode 94 | මිලඟ පියවර කුමක් විය හැකි ද?…

4 months ago 3343 0
Monara Kirilli 24

Monara Kirilli Episode 93 | මීලඟට කුමක් සිදුවේවි ද?…

4 months ago 3571 0
Monara Kirilli 23

Monara Kirilli Episode 92 | තිදෙනාගේ කතාව කවර කාරණයක් ගැන ද?…

4 months ago 2151 0
Monara Kirilli Episode 91 | දිඩිලානි පවසන්නේ කවර කාරණයක් ද?…

Monara Kirilli Episode 91 | දිඩිලානි පවසන්නේ කවර කාරණයක් ද?…

4 months ago 2361 0
Monara Kirilli Episode 90 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Monara Kirilli Episode 90 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

4 months ago 2992 0
Monara Kirilli 18

Monara Kirilli Episode 89 | ඩිලානි පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?..

4 months ago 2652 0
Monara Kirilli 17

Monara Kirilli Episode 88 | හිරන්‍යාට ඇත්තටම ආදරය කරන්නේ කවුරුන් ද?…

4 months ago 2421 0
Monara Kirilli 16

Monara Kirilli Episode 87 | ඩිලානි මීලඟට කුමක් සිදුකරාවි ද?….

4 months ago 2652 0
Monara Kirilli 13

Monara Kirilli Episode 86 | ඩිලනිගේ උපදෙස් පිලිගනිවි ද?…..

5 months ago 2921 0
Monara Kirilli 12

Monara Kirilli Episode 85 | හිරන්‍යා පවසා සිටිනේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

5 months ago 2411 0
Monara Kirilli 11

Monara Kirilli Episode 84 | හිරන්‍යා ආයෙත් වෙනස් වේවි ද?…

5 months ago 2841 0
Monara Kirilli Episode 83 | මැණිකා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනීවි ද?…

Monara Kirilli Episode 83 | මැණිකා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනීවි ද?…

5 months ago 2791 0