Monara Kirilli

Monara-Kirilli
Monara Kirilli Episode 141 | ඩිලානි කුමක් කරයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 141 | ඩිලානි කුමක් කරයි ද? . . .

6 months ago 7125 0
Monara Kirilli Episode 140 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 140 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

6 months ago 4882 0
Monara Kirilli Episode 139 | හිරන්‍යා පවසන්නේ සැබෑවක් ද?….

Monara Kirilli Episode 139 | හිරන්‍යා පවසන්නේ සැබෑවක් ද?….

6 months ago 4591 0
Monara Kirilli Episode 138 | හිරන්‍යා පවසන්නේ කුමක් වියහැකි ද?…

Monara Kirilli Episode 138 | හිරන්‍යා පවසන්නේ කුමක් වියහැකි ද?…

6 months ago 3831 0
Monara Kirilli Episode 137 | මොවුන් දෙදෙනාගේ මීළඟ  සැලසුම කුමක් වියහැකි ද?…

Monara Kirilli Episode 137 | මොවුන් දෙදෙනාගේ මීළඟ සැලසුම කුමක් වියහැකි ද?…

6 months ago 3801 0
Monara Kirilli Episode 136 | ටානියාට කරදරවලින් ගැලවෙන්නට පුළුවන් වෙයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 136 | ටානියාට කරදරවලින් ගැලවෙන්නට පුළුවන් වෙයි ද? . . .

6 months ago 5081 0
Monara Kirilli Episode 135 | රෝහිනීගේ ප‍්‍රශ්ණ නිසා කුමක් වෙයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 135 | රෝහිනීගේ ප‍්‍රශ්ණ නිසා කුමක් වෙයි ද? . . .

6 months ago 4802 0
Monara Kirilli Episode 134| අශානි ඇතටම  කැමැති වේවි ද?….

Monara Kirilli Episode 134| අශානි ඇතටම කැමැති වේවි ද?….

6 months ago 3781 0
Monara Kirilli Episode 133 | දෙදෙනා කතා බහ කරන්නේ කවර කරුණක් ද?….

Monara Kirilli Episode 133 | දෙදෙනා කතා බහ කරන්නේ කවර කරුණක් ද?….

6 months ago 3781 0
Monara Kirilli Episode 132 | දෙදෙනා සිදුකරන්නේ කුමක් ද?…

Monara Kirilli Episode 132 | දෙදෙනා සිදුකරන්නේ කුමක් ද?…

6 months ago 4801 0
Monara Kirilli Episode 131 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? .. .

Monara Kirilli Episode 131 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? .. .

6 months ago 4151 0
Monara Kirilli Episode 130 | ඩිලානිගේ බොස් සැරසෙන්නේ කුමකට ද . . .

Monara Kirilli Episode 130 | ඩිලානිගේ බොස් සැරසෙන්නේ කුමකට ද . . .

6 months ago 3541 0
Monara Kirilli Episode 129 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?…

Monara Kirilli Episode 129 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?…

6 months ago 4391 0
Monara Kirilli Episode 128 | ඩිලානි සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

Monara Kirilli Episode 128 | ඩිලානි සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

6 months ago 4461 0
Monara Kirilli Episode 127 | හිරන්‍යා කුමක් කරයි ද?….

Monara Kirilli Episode 127 | හිරන්‍යා කුමක් කරයි ද?….

7 months ago 3771 0
Monara Kirilli Episode 126 | ඩිලානිගේ බොස් ඩිලානිට කුමක් කරයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 126 | ඩිලානිගේ බොස් ඩිලානිට කුමක් කරයි ද? . . .

7 months ago 4311 0
Monara Kirilli Episode 125 | ඩිලානි කුමක් කරයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 125 | ඩිලානි කුමක් කරයි ද? . . .

7 months ago 4022 0
Monara Kirilli Episode 124 | ඩිලානි පවසන්නේ සත්‍යක්  ද?….

Monara Kirilli Episode 124 | ඩිලානි පවසන්නේ සත්‍යක් ද?….

7 months ago 3971 0
Monara Kirilli Episode 123 | දෙදෙනා කතා බහ කරන්නේ කුමක් ද?…

Monara Kirilli Episode 123 | දෙදෙනා කතා බහ කරන්නේ කුමක් ද?…

7 months ago 4061 0
Monara Kirilli Episode 122 | මින් පසු කුමක් සිදුවේවි ද?….

Monara Kirilli Episode 122 | මින් පසු කුමක් සිදුවේවි ද?….

7 months ago 4121 0
Monara Kirilli Episode 121 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?…

Monara Kirilli Episode 121 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?…

7 months ago 4151 0
Monara Kirilli Episode 120 | ඩිලානි පවසන්නේ කවර කාරණයක් ද?….

Monara Kirilli Episode 120 | ඩිලානි පවසන්නේ කවර කාරණයක් ද?….

7 months ago 5071 0
Monara Kirilli Episode 119 | මැණිකා පවසන්නේ ඇත්තක් ද?….

Monara Kirilli Episode 119 | මැණිකා පවසන්නේ ඇත්තක් ද?….

7 months ago 4812 0
Monara Kirilli Episode 118 | දෙදෙනාගේ කතාබහ කවර කාරණයක් ගැන ද?…

Monara Kirilli Episode 118 | දෙදෙනාගේ කතාබහ කවර කාරණයක් ගැන ද?…

7 months ago 5521 0
Monara Kirilli Episode 117 | වැඩේ  ගොඩින් බේරේවි ද?…..

Monara Kirilli Episode 117 | වැඩේ ගොඩින් බේරේවි ද?…..

7 months ago 3811 0
Monara Kirilli Episode 116 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 116 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

7 months ago 4031 0
Monara Kirilli Episode 115 | ඩිලානි මීළගට කුමක් කරාවි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 115 | ඩිලානි මීළගට කුමක් කරාවි ද? . . .

7 months ago 3952 0
Monara Kirilli Episode 114 | ඩිලානි කල්පනාකරන්නේ කවර කාරණයක්  ද?…

Monara Kirilli Episode 114 | ඩිලානි කල්පනාකරන්නේ කවර කාරණයක් ද?…

7 months ago 4721 0
Monara Kirilli Episode 113 | සනීගේ මේ විහිළුව කාටද?….

Monara Kirilli Episode 113 | සනීගේ මේ විහිළුව කාටද?….

7 months ago 5782 0
Monara Kirilli Episode 112 | අශානි උපදෙස් පිළිගනීවි ද?….

Monara Kirilli Episode 112 | අශානි උපදෙස් පිළිගනීවි ද?….

7 months ago 4932 0
Monara Kirilli Episode 111 | සනී වැඩ සියල්ලම අනාගනී ද? . . .

Monara Kirilli Episode 111 | සනී වැඩ සියල්ලම අනාගනී ද? . . .

7 months ago 4171 0
Monara Kirilli Episode 110 | පියුමි නිමේෂ් ගැන කේලම් කියයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 110 | පියුමි නිමේෂ් ගැන කේලම් කියයි ද? . . .

7 months ago 4632 0
Monara Kirilli Episode 108 | ඩිලානි කල්පනා කරන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

Monara Kirilli Episode 108 | ඩිලානි කල්පනා කරන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

7 months ago 3602 0
Monara Kirilli Episode 108 | හිරන්‍යා ප්‍රශ්ණය විසදාගනීවි ද?…

Monara Kirilli Episode 108 | හිරන්‍යා ප්‍රශ්ණය විසදාගනීවි ද?…

7 months ago 5251 0
Monara Kirilli Episode 107 | ඩිලානි සියල්ල පවසාවි ද?…

Monara Kirilli Episode 107 | ඩිලානි සියල්ල පවසාවි ද?…

7 months ago 4471 0
Monara Kirilli Episode 106 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

Monara Kirilli Episode 106 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයි ද? . . .

8 months ago 3971 0
Monara Kirilli Episode 105 | මේනක ප්‍රශ්ණයක් ඇතිකර ගනීද ? . . .

Monara Kirilli Episode 105 | මේනක ප්‍රශ්ණයක් ඇතිකර ගනීද ? . . .

8 months ago 3731 0
Monara Kirilli Episode 104 | ඩිලානි ප්‍රශ්ණය විසදාවි ද?…

Monara Kirilli Episode 104 | ඩිලානි ප්‍රශ්ණය විසදාවි ද?…

8 months ago 5072 0
Monara Kirilli Episode 103 | දෙදෙනාගේ කතා බහ සාර්ථක ද?…

Monara Kirilli Episode 103 | දෙදෙනාගේ කතා බහ සාර්ථක ද?…

8 months ago 3361 0
Monara Kirilli Episode 102 | ඩිලානිගේ කතාව නිවරදි  ද?….

Monara Kirilli Episode 102 | ඩිලානිගේ කතාව නිවරදි ද?….

8 months ago 4472 0
Monara Kirilli Episode 101 | ඩිලානිගේ බොස් කුමක් කියයිද ? . . .

Monara Kirilli Episode 101 | ඩිලානිගේ බොස් කුමක් කියයිද ? . . .

8 months ago 3531 0
Monara Kirilli Episode 100 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Monara Kirilli Episode 100 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

8 months ago 3881 0
Monara Kirilli 01

Monara Kirilli Episode 99 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

8 months ago 5181 0
Monara Kirilli 31

Monara Kirilli Episode 98 | ඩිලානි මීලඟට කුමක් සිදුකරාවී ද?…

8 months ago 4971 0
Monara Kirilli 30

Monara Kirilli Episode 97 | හිරන්‍යා පවස්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

8 months ago 4301 0
Monara Kirilli Episode 96 | ඇමතිතුමා ආනන්දට කුමක් කරයිද ? . ..

Monara Kirilli Episode 96 | ඇමතිතුමා ආනන්දට කුමක් කරයිද ? . ..

8 months ago 3323 0
Monara Kirilli Episode 95 | මේනකට කරදරයක් වෙයිද ? . . .

Monara Kirilli Episode 95 | මේනකට කරදරයක් වෙයිද ? . . .

8 months ago 3991 0
Monara Kirilli 25

Monara Kirilli Episode 94 | මිලඟ පියවර කුමක් විය හැකි ද?…

8 months ago 4563 0
Monara Kirilli 24

Monara Kirilli Episode 93 | මීලඟට කුමක් සිදුවේවි ද?…

8 months ago 5091 0
Monara Kirilli 23

Monara Kirilli Episode 92 | තිදෙනාගේ කතාව කවර කාරණයක් ගැන ද?…

8 months ago 3481 0
Monara Kirilli Episode 91 | දිඩිලානි පවසන්නේ කවර කාරණයක් ද?…

Monara Kirilli Episode 91 | දිඩිලානි පවසන්නේ කවර කාරණයක් ද?…

8 months ago 3491 0
Monara Kirilli Episode 90 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Monara Kirilli Episode 90 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

8 months ago 4262 0
Monara Kirilli 18

Monara Kirilli Episode 89 | ඩිලානි පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?..

8 months ago 3862 0
Monara Kirilli 17

Monara Kirilli Episode 88 | හිරන්‍යාට ඇත්තටම ආදරය කරන්නේ කවුරුන් ද?…

8 months ago 3611 0
Monara Kirilli 16

Monara Kirilli Episode 87 | ඩිලානි මීලඟට කුමක් සිදුකරාවි ද?….

8 months ago 3992 0
Monara Kirilli 13

Monara Kirilli Episode 86 | ඩිලනිගේ උපදෙස් පිලිගනිවි ද?…..

8 months ago 4301 0
Monara Kirilli 12

Monara Kirilli Episode 85 | හිරන්‍යා පවසා සිටිනේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

9 months ago 3601 0
Monara Kirilli 11

Monara Kirilli Episode 84 | හිරන්‍යා ආයෙත් වෙනස් වේවි ද?…

9 months ago 4231 0
Monara Kirilli Episode 83 | මැණිකා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනීවි ද?…

Monara Kirilli Episode 83 | මැණිකා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනීවි ද?…

9 months ago 4201 0