Monara Kadadasi

monara_kadadasi
Monara Kadadaasi මොණර කඩදාසි අවසාන කොටස . . .

Monara Kadadaasi මොණර කඩදාසි අවසාන කොටස . . .

1 year ago 25301 0
MK

Monara Kadadaasi Episode 199 | නදීව අත්අඩංගුවට ගනී . . .

1 year ago 21701 0
Monara Kadadaasi Episode 198 | නදී තමන් අතින් වුණු සියල්ල පොලිසියට පවසයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 198 | නදී තමන් අතින් වුණු සියල්ල පොලිසියට පවසයි . . .

1 year ago 27361 0
Monara Kadadaasi Episode 197 | ක්‍රිස්ටෝ මාරසිංහව බේරා ගනී . . .

Monara Kadadaasi Episode 197 | ක්‍රිස්ටෝ මාරසිංහව බේරා ගනී . . .

1 year ago 14841 0
Monara Kadadaasi Episode 196 | ක්‍රිස්ටෝට මාරසිංහව බේරාගැනීමට හැකිවෙයිද ? . . .

Monara Kadadaasi Episode 196 | ක්‍රිස්ටෝට මාරසිංහව බේරාගැනීමට හැකිවෙයිද ? . . .

1 year ago 26612 0
Monara Kadadaasi Episode 195 | ක්‍රිස්ටෝ මාරසිංහව බේරගැනීමට එයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 195 | ක්‍රිස්ටෝ මාරසිංහව බේරගැනීමට එයි . . .

1 year ago 23271 0
Monara Kadadaasi Episode 194 | මාරසිංහව බේරා ගැනීමට ක්‍රිස්ටෝ ඉදිරිපත් වෙයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 194 | මාරසිංහව බේරා ගැනීමට ක්‍රිස්ටෝ ඉදිරිපත් වෙයි . . .

1 year ago 17331 0
Monara Kadadaasi Episode 193 | ක්‍රිස්ටෝට මාරසිංහ බේරා ගන්නට හැකිවේද?

Monara Kadadaasi Episode 193 | ක්‍රිස්ටෝට මාරසිංහ බේරා ගන්නට හැකිවේද?

1 year ago 18781 0
Monara Kadadaasi Episode 192 | තෝමස් සීසර්ගෙන් ගුටි කයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 192 | තෝමස් සීසර්ගෙන් ගුටි කයි . . .

1 year ago 20911 0
Monara Kadadaasi Episode 191 | රොහාන් නදීට කුමක් කරයිද ? . . .

Monara Kadadaasi Episode 191 | රොහාන් නදීට කුමක් කරයිද ? . . .

1 year ago 16581 0
Monara Kadadaasi Episode 190 | රොහාන්ගේ ජීවිතයට අනතුරක් වෙයිද ? . .

Monara Kadadaasi Episode 190 | රොහාන්ගේ ජීවිතයට අනතුරක් වෙයිද ? . .

1 year ago 16881 0
Monara Kadadaasi Episode 189 | සීසර් රොහාන්ව මැරීමට සැලසුම් කරයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 189 | සීසර් රොහාන්ව මැරීමට සැලසුම් කරයි . . .

1 year ago 18621 0
Monara Kadadaasi Episode 188 | නදීව කොටුකර ගැනීමට සියල්ල සූදානම් . . .

Monara Kadadaasi Episode 188 | නදීව කොටුකර ගැනීමට සියල්ල සූදානම් . . .

1 year ago 13711 0
Monara Kadadaasi Episode 187 | නදී කරන වැරදි අහුවෙයිද ? . . .

Monara Kadadaasi Episode 187 | නදී කරන වැරදි අහුවෙයිද ? . . .

1 year ago 17331 0
Monara Kadadaasi Episode 186 | ලේ තැවරුණ රෙදි කැබැල්ල ගිහාන් රඹුක්වැල්ලගේ බව තහවුරු වෙයි

Monara Kadadaasi Episode 186 | ලේ තැවරුණ රෙදි කැබැල්ල ගිහාන් රඹුක්වැල්ලගේ බව තහවුරු වෙයි

1 year ago 14561 0
Monara Kadadaasi Episode 185 | අප්සරා නැවතත් ගෙදර යයිද ? . . .

Monara Kadadaasi Episode 185 | අප්සරා නැවතත් ගෙදර යයිද ? . . .

1 year ago 15371 0
Monara Kadadaasi Episode 184 | අප්සරා නැවතත් ගෙදරින් යයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 184 | අප්සරා නැවතත් ගෙදරින් යයි . . .

1 year ago 12511 0
Monara Kadadaasi Episode 183 | මාරසිංහගේ දුව ගෙදරින් යාවිද?

Monara Kadadaasi Episode 183 | මාරසිංහගේ දුව ගෙදරින් යාවිද?

1 year ago 13271 0
Monara Kadadaasi Episode 182 | අප්සරා මාරසිංහත් සමග කතාවක . .

Monara Kadadaasi Episode 182 | අප්සරා මාරසිංහත් සමග කතාවක . .

1 year ago 17001 0
Monara Kadadaasi Episode 181 | නදී රොහාන්ව මැරීමට සැලසුම් කරයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 181 | නදී රොහාන්ව මැරීමට සැලසුම් කරයි . . .

1 year ago 16691 0
Monara Kadadaasi Episode 180 | අප්සරා ගෙදර එයි . .

Monara Kadadaasi Episode 180 | අප්සරා ගෙදර එයි . .

1 year ago 15541 0
Monara Kadadaasi Episode 179 | නදී ගැන ක්‍රිස්ටෝට සැකයක් . . .

Monara Kadadaasi Episode 179 | නදී ගැන ක්‍රිස්ටෝට සැකයක් . . .

1 year ago 18651 0
Monara Kadadaasi Episode 178 | ක්‍රිස්ටෝ මාරසිංහගේ දුවට මාරසිංහ ගැන කියයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 178 | ක්‍රිස්ටෝ මාරසිංහගේ දුවට මාරසිංහ ගැන කියයි . . .

1 year ago 17201 0
Monara Kadadaasi Episode 177 | සීසර් තෝමස්ගෙන් මුදල් ඉල්ලයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 177 | සීසර් තෝමස්ගෙන් මුදල් ඉල්ලයි . . .

1 year ago 18171 0
Monara Kadadaasi Episode 176 | මාරසිංහගේ ගෙදරට පොලීසියෙන් එයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 176 | මාරසිංහගේ ගෙදරට පොලීසියෙන් එයි . . .

1 year ago 17921 0
Monara Kadadaasi Episode 175 | ක්‍රිස්ටෝට නදීව හමුවන්නට හැකිවේද?

Monara Kadadaasi Episode 175 | ක්‍රිස්ටෝට නදීව හමුවන්නට හැකිවේද?

1 year ago 17021 0
Monara Kadadaasi Episode 174 | රොහාන්ගේ වැඩ ගැන නදීගේ හිතේ සැකයක් . . .

Monara Kadadaasi Episode 174 | රොහාන්ගේ වැඩ ගැන නදීගේ හිතේ සැකයක් . . .

1 year ago 17821 0
Monara Kadadaasi Episode 173 | නදීට රොහාන් පිළිබද සැකයක් ඇතිවේ . . .

Monara Kadadaasi Episode 173 | නදීට රොහාන් පිළිබද සැකයක් ඇතිවේ . . .

1 year ago 18141 0
Monara Kadadaasi Episode 172 | ජයංපති නදීට කතා කරයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 172 | ජයංපති නදීට කතා කරයි . . .

1 year ago 17431 0
Monara Kadadaasi Episode 171 | අප්සරාට දැන් කුමක්වේද?

Monara Kadadaasi Episode 171 | අප්සරාට දැන් කුමක්වේද?

1 year ago 17221 0
Monara Kadadaasi Episode 170 | අප්සරා මාරසිංහගේ සල්ලිත් ගෙන ගෙදරින් යයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 170 | අප්සරා මාරසිංහගේ සල්ලිත් ගෙන ගෙදරින් යයි . . .

1 year ago 16671 0
Monara Kadadaasi Episode 169 | මාරසිංහ අප්සරාව නිදහස් කරයිද ? . . .

Monara Kadadaasi Episode 169 | මාරසිංහ අප්සරාව නිදහස් කරයිද ? . . .

1 year ago 17031 0
Monara Kadadaasi Episode 168 | මාරසිංහ දුවව දිගටම හිර කර තබයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 168 | මාරසිංහ දුවව දිගටම හිර කර තබයි . . .

1 year ago 16341 0
Monara Kadadaasi Episode 167 | අප්සරා මාරසිංහගේ සේප්පුවෙන් මුදල් ගනී . .

Monara Kadadaasi Episode 167 | අප්සරා මාරසිංහගේ සේප්පුවෙන් මුදල් ගනී . .

1 year ago 18361 0
Monara Kadadaasi Episode 166 | නදී මාරසිංහට ජයන්පති ගැන කියයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 166 | නදී මාරසිංහට ජයන්පති ගැන කියයි . . .

1 year ago 17292 0
Monara Kadadaasi Episode 165 | අයි.පී රොහාන් නංගීට උපදෙස් දෙන්නේ කුමක් සදහාද?

Monara Kadadaasi Episode 165 | අයි.පී රොහාන් නංගීට උපදෙස් දෙන්නේ කුමක් සදහාද?

1 year ago 17391 0
Monara Kadadaasi Episode 164 | අප්සරා මාරසිංහගේ සේප්පුව විවෘත කරයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 164 | අප්සරා මාරසිංහගේ සේප්පුව විවෘත කරයි . . .

1 year ago 17621 0
Monara Kadadaasi Episode 163 | නදීව බැලීමට චමින්ද හා අචලා එයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 163 | නදීව බැලීමට චමින්ද හා අචලා එයි . . .

1 year ago 16391 0
Monara Kadadaasi Episode 162 | මාරසිංහ හොදටම බීගෙන ගෙදරට එයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 162 | මාරසිංහ හොදටම බීගෙන ගෙදරට එයි . . .

1 year ago 24441 1
Monara Kadadaasi Episode 161 | මාරසිංහගෙන් සීසර් ගුටිකයි . .

Monara Kadadaasi Episode 161 | මාරසිංහගෙන් සීසර් ගුටිකයි . .

1 year ago 17591 0
Monara Kadadaasi Episode 160 | මාරසිංහගේ ගෙදරට සීසර් එයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 160 | මාරසිංහගේ ගෙදරට සීසර් එයි . . .

1 year ago 13921 0
Monara Kadadaasi Episode 159 | මාරසින්හගේ ගෝලයාට මේ පාරත් වැඩ වරදී . . .

Monara Kadadaasi Episode 159 | මාරසින්හගේ ගෝලයාට මේ පාරත් වැඩ වරදී . . .

1 year ago 17071 0
Monara Kadadaasi Episode 158 | නදී ගෙදර එයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 158 | නදී ගෙදර එයි . . .

1 year ago 17881 0
Monara Kadadaasi Episode 157 | සීසර්ට මාරසින්හගෙන් බැණුම් . . .

Monara Kadadaasi Episode 157 | සීසර්ට මාරසින්හගෙන් බැණුම් . . .

1 year ago 16311 0
Monara Kadadaasi Episode 156 |  නදීට සිදු වූ වෙඩිතැබීම ජයන්පතිට ප්‍රශ්ණයක් වෙයිද ? . .

Monara Kadadaasi Episode 156 | නදීට සිදු වූ වෙඩිතැබීම ජයන්පතිට ප්‍රශ්ණයක් වෙයිද ? . .

1 year ago 17431 0
Monara Kadadaasi Episode 155 |  ක්‍රිස්ටෝ නදීව බැලීමට රෝහලට යයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 155 | ක්‍රිස්ටෝ නදීව බැලීමට රෝහලට යයි . . .

1 year ago 14391 0
Monara Kadadaasi Episode 154 | නදීව බලන්න ඇගේ අම්මා එයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 154 | නදීව බලන්න ඇගේ අම්මා එයි . . .

1 year ago 15841 0
Monara Kadadaasi Episode 153 | නදී ජයම්පතිව මේ සිද්ධියටත් ඈදා ගනී . . .

Monara Kadadaasi Episode 153 | නදී ජයම්පතිව මේ සිද්ධියටත් ඈදා ගනී . . .

1 year ago 18831 0
Monara Kadadaasi Episode 152 | නදී සිදු වූ දේ සම්බන්දයෙන් රොහාන්ට බොරු කියයි . . .

Monara Kadadaasi Episode 152 | නදී සිදු වූ දේ සම්බන්දයෙන් රොහාන්ට බොරු කියයි . . .

1 year ago 18361 0
Monara Kadadaasi Episode 151 | සීසර්ට සහ නදීට වැඩ වරදී . . .

Monara Kadadaasi Episode 151 | සීසර්ට සහ නදීට වැඩ වරදී . . .

1 year ago 18181 0
Monara Kadadaasi Episode 150 |   සීසර් සහ ක්‍රිස්ටෝ අතර ගැටුමක් හටගනීද ? . . .

Monara Kadadaasi Episode 150 | සීසර් සහ ක්‍රිස්ටෝ අතර ගැටුමක් හටගනීද ? . . .

1 year ago 16611 0
Monara Kadadaasi Episode 149 | මාරසින්හ නදීට අලුත් සැලැස්මක් භාරදෙයි. .

Monara Kadadaasi Episode 149 | මාරසින්හ නදීට අලුත් සැලැස්මක් භාරදෙයි. .

1 year ago 17111 0