Meedum Amma

meedum-amma
Meedum Amma Episode 60 | පරම්පරා දෙකක වෙනස මෙසේ නිමාවට පත්වීය …

Meedum Amma Episode 60 | පරම්පරා දෙකක වෙනස මෙසේ නිමාවට පත්වීය …

1 month ago 2183 0
Meedum Amma Episode 59 | සියලු දේ මෙසේ නිමාවේවි ද?…

Meedum Amma Episode 59 | සියලු දේ මෙසේ නිමාවේවි ද?…

2 months ago 2361 0
Meedum Amma Episode 58 | ඇය සිතනදේ නිවැරදි ද?…

Meedum Amma Episode 58 | ඇය සිතනදේ නිවැරදි ද?…

2 months ago 2091 0
Meedum Amma Episode 57 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?..

Meedum Amma Episode 57 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?..

2 months ago 2701 0
Meedum Amma Episode 56 | අයේශා ගමේ යාවි ද?…

Meedum Amma Episode 56 | අයේශා ගමේ යාවි ද?…

2 months ago 2351 0
Meedum Amma Episode 55 | සියලු දේ හොඳින් සිදුවේවි ද?…

Meedum Amma Episode 55 | සියලු දේ හොඳින් සිදුවේවි ද?…

2 months ago 2481 0
Meedum Amma Episode 54

Meedum Amma Episode 54

3 months ago 2152 0
Meedum Amma Episode 53

Meedum Amma Episode 53

3 months ago 2601 0
Meedum Amma Episode 52 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?

Meedum Amma Episode 52 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?

3 months ago 3011 0
Meedum Amma Episode 51 | මින් පසු කවරක් සිදුවේවි ද?….

Meedum Amma Episode 51 | මින් පසු කවරක් සිදුවේවි ද?….

3 months ago 3022 0
Meedum Amma Episode 50 | සියාල්ල හොඳින් සිදුවේවි ද?….

Meedum Amma Episode 50 | සියාල්ල හොඳින් සිදුවේවි ද?….

4 months ago 2181 0
Meedum Amma Episode 49 | මෙයට පසු කුමකින් කුමක් වේවි ද?…

Meedum Amma Episode 49 | මෙයට පසු කුමකින් කුමක් වේවි ද?…

4 months ago 3531 0
Meedum Amma Episode 48 | මීලඟට කුමක් සිදුවේවි ද?….

Meedum Amma Episode 48 | මීලඟට කුමක් සිදුවේවි ද?….

4 months ago 3391 0
Meedum Amma Episode 47 | හදුනා ගැනීමට හැකි වේවි ද?….

Meedum Amma Episode 47 | හදුනා ගැනීමට හැකි වේවි ද?….

4 months ago 2851 0
Meedum Amma Episode 46 | කව් අම්මා කල්පනා කරන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?…

Meedum Amma Episode 46 | කව් අම්මා කල්පනා කරන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?…

5 months ago 4511 0
Meedum Amma Episode 45 | මල්ලු අම්මා පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?…

Meedum Amma Episode 45 | මල්ලු අම්මා පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?…

5 months ago 3942 0
Meedum Amma Episode 44 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද? . . .

Meedum Amma Episode 44 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද? . . .

5 months ago 3212 0
Meedum Amma Episode 43 | මල්ලු අම්මාට කේන්ති ගියේ ඇයි ද?….

Meedum Amma Episode 43 | මල්ලු අම්මාට කේන්ති ගියේ ඇයි ද?….

5 months ago 3531 0
Meedum Amma Episode 42 | මල්ලු අම්මා පවසන්නේ කුමක් ද?…

Meedum Amma Episode 42 | මල්ලු අම්මා පවසන්නේ කුමක් ද?…

6 months ago 3681 0
Meedum Amma Episode 41 | මෙම්බර් මලයා බේරීමට කළ, අරචිලගේ ගැටය කුමක් ද?…

Meedum Amma Episode 41 | මෙම්බර් මලයා බේරීමට කළ, අරචිලගේ ගැටය කුමක් ද?…

6 months ago 5211 0
Meedum Amma Episode 40 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Meedum Amma Episode 40 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

7 months ago 5913 0
Meedum Amma Episode 39 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Meedum Amma Episode 39 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

7 months ago 5121 0
Meedum Amma Episode 38 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Meedum Amma Episode 38 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

7 months ago 4341 0
Meedum Amma Episode 37 | ආරච්චිල ගුනීට පවරන කාර්ය කුමක් ද?…

Meedum Amma Episode 37 | ආරච්චිල ගුනීට පවරන කාර්ය කුමක් ද?…

7 months ago 4491 0
Meedum Amma Episode 36 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Meedum Amma Episode 36 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

8 months ago 4821 0
Meedum Amma Episode 35 | ආරච්චිල මීලගට කුමක් කරාවි ද?…

Meedum Amma Episode 35 | ආරච්චිල මීලගට කුමක් කරාවි ද?…

8 months ago 4951 0
Meedum Amma Episode 34 | ආරච්චිලට කේන්ති ගියේ ඈයි ද?…

Meedum Amma Episode 34 | ආරච්චිලට කේන්ති ගියේ ඈයි ද?…

8 months ago 11572 0
Meedum Amma Episode 33 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Meedum Amma Episode 33 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

8 months ago 5901 0
Meedum Amma Episode 32 | මීදුං අම්මා මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Meedum Amma Episode 32 | මීදුං අම්මා මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

9 months ago 7062 0
Meedum Amma Episode 31

Meedum Amma Episode 31

9 months ago 5701 0
Meedum Amma Episode 30 | ගලේ උන්නාන්සේ ළමුන්ට ඉගැන්වීම දිගටම කරගෙන යයි . . .

Meedum Amma Episode 30 | ගලේ උන්නාන්සේ ළමුන්ට ඉගැන්වීම දිගටම කරගෙන යයි . . .

9 months ago 6061 0
Meedum Amma Episode 29 | මල්ලු අම්මාට තම ස්වාමියා මුණ ගැසේවිද?

Meedum Amma Episode 29 | මල්ලු අම්මාට තම ස්වාමියා මුණ ගැසේවිද?

9 months ago 6661 0
Meedum Amma Episode 28 | මල්ලු අම්මා තම දියණියගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කුමක් කරාවිද?

Meedum Amma Episode 28 | මල්ලු අම්මා තම දියණියගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කුමක් කරාවිද?

9 months ago 5221 0
Meedum Amma Episode 27 | මල්ලු තම දියණියට තම අතීතය සිහිපත් කරයි . . .

Meedum Amma Episode 27 | මල්ලු තම දියණියට තම අතීතය සිහිපත් කරයි . . .

10 months ago 8261 0
Meedum Amma Episode 26 | ගලේ උන්නාන්සේට දානය දෙන්නට මල්ලු අම්මලාට හැකි වේද?

Meedum Amma Episode 26 | ගලේ උන්නාන්සේට දානය දෙන්නට මල්ලු අම්මලාට හැකි වේද?

10 months ago 6461 0
Meedum Amma Episode 25

Meedum Amma Episode 25

10 months ago 5931 0
Meedum Amma Episode 24 | මල්ලු අම්මා නිතරම දකින සිහිනය සැබෑ වෙයිද ?

Meedum Amma Episode 24 | මල්ලු අම්මා නිතරම දකින සිහිනය සැබෑ වෙයිද ?

10 months ago 7551 0
Meedum Amma Episode 23 | ආරච්චි හීනෙන් බය වෙයි . . .

Meedum Amma Episode 23 | ආරච්චි හීනෙන් බය වෙයි . . .

11 months ago 6381 0
Meedum Amma Episode 22 | හාමුදුරුවන්ව දූපතින් එළවීමට ආරච්චි මාන බලයි . . .

Meedum Amma Episode 22 | හාමුදුරුවන්ව දූපතින් එළවීමට ආරච්චි මාන බලයි . . .

11 months ago 6781 0
Meedum Amma Episode 21

Meedum Amma Episode 21

11 months ago 6551 0
Meedum Amma Episode 20 | මල්ලු අදින චිත්‍රය ආරච්චි පුත්‍රයා රැගෙන ගිය අයුරු ඇයට සිහි වේ . . .

Meedum Amma Episode 20 | මල්ලු අදින චිත්‍රය ආරච්චි පුත්‍රයා රැගෙන ගිය අයුරු ඇයට සිහි වේ . . .

11 months ago 6951 0
Meedum Amma Episode 19 | ලැයිසාට වලව්වට යාමට සිදුවේද?

Meedum Amma Episode 19 | ලැයිසාට වලව්වට යාමට සිදුවේද?

12 months ago 10181 0
Meedum Amma Episode 18 | මල්ලු අම්මා ගමෙන් පිටව යාමට සූදානම් වෙයි . . .

Meedum Amma Episode 18 | මල්ලු අම්මා ගමෙන් පිටව යාමට සූදානම් වෙයි . . .

12 months ago 10321 0
Meedum Amma Episode 17 | මල්ලු අම්මා තම දියණියට බැන වදී . . .

Meedum Amma Episode 17 | මල්ලු අම්මා තම දියණියට බැන වදී . . .

12 months ago 10361 0
Meedum Amma Episode 16 | මල්ලුගේ ගෙදරට පැන්නේ කව්රුන්ද ?

Meedum Amma Episode 16 | මල්ලුගේ ගෙදරට පැන්නේ කව්රුන්ද ?

1 year ago 11291 0
Meedum Amma Episode 15 | මල්ලු තම අතීතය පිළිබද තම දියණියට පවසයි . .

Meedum Amma Episode 15 | මල්ලු තම අතීතය පිළිබද තම දියණියට පවසයි . .

1 year ago 11152 0
Meedum Amma Episode 14 | ආරච්චි මහතා ගමට ශාන්තිකර්මයක් කරයි . . .

Meedum Amma Episode 14 | ආරච්චි මහතා ගමට ශාන්තිකර්මයක් කරයි . . .

1 year ago 12031 0
Meedum Amma Episode 13 | ගලේ උන්නාන්සේ රදා ගම් වල දරුවන්ට අකුරු උගන්වන්න ගනී . . .

Meedum Amma Episode 13 | ගලේ උන්නාන්සේ රදා ගම් වල දරුවන්ට අකුරු උගන්වන්න ගනී . . .

1 year ago 11691 0
Meedum Amma Episode 12 |

Meedum Amma Episode 12 |

1 year ago 11061 0
Meedum Amma Episode 11 |

Meedum Amma Episode 11 |

1 year ago 11921 0
Meedum Amma Episode 10

Meedum Amma Episode 10

1 year ago 11011 0
Meedum Amma Episode 09

Meedum Amma Episode 09

1 year ago 12181 0
Meedum Amma Episode 08

Meedum Amma Episode 08

1 year ago 11961 0
Meedum Amma Episode 07

Meedum Amma Episode 07

1 year ago 13811 0
Meedum Amma Episode 06

Meedum Amma Episode 06

1 year ago 12891 0
Meedum Amma Episode 05

Meedum Amma Episode 05

1 year ago 11751 0
Meedum Amma Episode 04

Meedum Amma Episode 04

1 year ago 15221 0
Meedum Amma Episode 03

Meedum Amma Episode 03

1 year ago 17712 0
Meedum Amma Episode 01 |

Meedum Amma Episode 01 |

1 year ago 21402 0