Meedum Amma

meedum-amma

Meedum Amma Episode 60 | පරම්පරා දෙකක වෙනස මෙසේ නිමාවට පත්වීය …

8 months ago 6033 0

Meedum Amma Episode 59 | සියලු දේ මෙසේ නිමාවේවි ද?…

8 months ago 6081 0

Meedum Amma Episode 58 | ඇය සිතනදේ නිවැරදි ද?…

9 months ago 5451 0

Meedum Amma Episode 57 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?..

9 months ago 6071 0

Meedum Amma Episode 56 | අයේශා ගමේ යාවි ද?…

9 months ago 5271 0

Meedum Amma Episode 55 | සියලු දේ හොඳින් සිදුවේවි ද?…

9 months ago 6241 0

Meedum Amma Episode 54

10 months ago 5442 0

Meedum Amma Episode 53

10 months ago 5891 0

Meedum Amma Episode 52 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?

10 months ago 5851 0

Meedum Amma Episode 51 | මින් පසු කවරක් සිදුවේවි ද?….

10 months ago 5622 0

Meedum Amma Episode 50 | සියාල්ල හොඳින් සිදුවේවි ද?….

11 months ago 4521 0

Meedum Amma Episode 49 | මෙයට පසු කුමකින් කුමක් වේවි ද?…

11 months ago 6501 0

Meedum Amma Episode 48 | මීලඟට කුමක් සිදුවේවි ද?….

11 months ago 6331 0

Meedum Amma Episode 47 | හදුනා ගැනීමට හැකි වේවි ද?….

11 months ago 5471 0

Meedum Amma Episode 46 | කව් අම්මා කල්පනා කරන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?…

12 months ago 7031 0

Meedum Amma Episode 45 | මල්ලු අම්මා පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?…

12 months ago 6812 0

Meedum Amma Episode 44 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද? . . .

1 year ago 5882 0

Meedum Amma Episode 43 | මල්ලු අම්මාට කේන්ති ගියේ ඇයි ද?….

1 year ago 5691 0

Meedum Amma Episode 42 | මල්ලු අම්මා පවසන්නේ කුමක් ද?…

1 year ago 6281 0

Meedum Amma Episode 41 | මෙම්බර් මලයා බේරීමට කළ, අරචිලගේ ගැටය කුමක් ද?…

1 year ago 7891 0

Meedum Amma Episode 40 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

1 year ago 8163 0

Meedum Amma Episode 39 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

1 year ago 7621 0

Meedum Amma Episode 38 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

1 year ago 6671 0

Meedum Amma Episode 37 | ආරච්චිල ගුනීට පවරන කාර්ය කුමක් ද?…

1 year ago 7181 0

Meedum Amma Episode 36 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

1 year ago 7511 0

Meedum Amma Episode 35 | ආරච්චිල මීලගට කුමක් කරාවි ද?…

1 year ago 7391 0

Meedum Amma Episode 34 | ආරච්චිලට කේන්ති ගියේ ඈයි ද?…

1 year ago 14322 0

Meedum Amma Episode 33 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

1 year ago 9071 0

Meedum Amma Episode 32 | මීදුං අම්මා මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

1 year ago 9852 0

Meedum Amma Episode 31

1 year ago 8861 0

Meedum Amma Episode 30 | ගලේ උන්නාන්සේ ළමුන්ට ඉගැන්වීම දිගටම කරගෙන යයි . . .

1 year ago 8821 0

Meedum Amma Episode 29 | මල්ලු අම්මාට තම ස්වාමියා මුණ ගැසේවිද?

1 year ago 9831 0

Meedum Amma Episode 28 | මල්ලු අම්මා තම දියණියගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කුමක් කරාවිද?

1 year ago 7741 0

Meedum Amma Episode 27 | මල්ලු තම දියණියට තම අතීතය සිහිපත් කරයි . . .

1 year ago 11561 0

Meedum Amma Episode 26 | ගලේ උන්නාන්සේට දානය දෙන්නට මල්ලු අම්මලාට හැකි වේද?

1 year ago 9581 0

Meedum Amma Episode 25

1 year ago 8471 0

Meedum Amma Episode 24 | මල්ලු අම්මා නිතරම දකින සිහිනය සැබෑ වෙයිද ?

1 year ago 10761 0

Meedum Amma Episode 23 | ආරච්චි හීනෙන් බය වෙයි . . .

1 year ago 9271 0

Meedum Amma Episode 22 | හාමුදුරුවන්ව දූපතින් එළවීමට ආරච්චි මාන බලයි . . .

1 year ago 9601 0

Meedum Amma Episode 21

1 year ago 9041 0

Meedum Amma Episode 20 | මල්ලු අදින චිත්‍රය ආරච්චි පුත්‍රයා රැගෙන ගිය අයුරු ඇයට සිහි වේ . . .

2 years ago 10241 0

Meedum Amma Episode 19 | ලැයිසාට වලව්වට යාමට සිදුවේද?

2 years ago 14141 0

Meedum Amma Episode 18 | මල්ලු අම්මා ගමෙන් පිටව යාමට සූදානම් වෙයි . . .

2 years ago 14331 0

Meedum Amma Episode 17 | මල්ලු අම්මා තම දියණියට බැන වදී . . .

2 years ago 14391 0

Meedum Amma Episode 16 | මල්ලුගේ ගෙදරට පැන්නේ කව්රුන්ද ?

2 years ago 15601 0

Meedum Amma Episode 15 | මල්ලු තම අතීතය පිළිබද තම දියණියට පවසයි . .

2 years ago 15212 0

Meedum Amma Episode 14 | ආරච්චි මහතා ගමට ශාන්තිකර්මයක් කරයි . . .

2 years ago 16241 0

Meedum Amma Episode 13 | ගලේ උන්නාන්සේ රදා ගම් වල දරුවන්ට අකුරු උගන්වන්න ගනී . . .

2 years ago 15271 0

Meedum Amma Episode 12 |

2 years ago 14471 0

Meedum Amma Episode 11 |

2 years ago 14761 0

Meedum Amma Episode 10

2 years ago 13811 0

Meedum Amma Episode 09

2 years ago 15501 0

Meedum Amma Episode 08

2 years ago 14801 0

Meedum Amma Episode 07

2 years ago 17751 0

Meedum Amma Episode 06

2 years ago 16081 0

Meedum Amma Episode 05

2 years ago 14911 0

Meedum Amma Episode 04

2 years ago 18771 0

Meedum Amma Episode 03

2 years ago 21892 0

Meedum Amma Episode 01 |

2 years ago 26202 0