Meedum Amma

meedum-amma
Meedum Amma Episode 60 | පරම්පරා දෙකක වෙනස මෙසේ නිමාවට පත්වීය …

Meedum Amma Episode 60 | පරම්පරා දෙකක වෙනස මෙසේ නිමාවට පත්වීය …

5 months ago 4603 0
Meedum Amma Episode 59 | සියලු දේ මෙසේ නිමාවේවි ද?…

Meedum Amma Episode 59 | සියලු දේ මෙසේ නිමාවේවි ද?…

5 months ago 4761 0
Meedum Amma Episode 58 | ඇය සිතනදේ නිවැරදි ද?…

Meedum Amma Episode 58 | ඇය සිතනදේ නිවැරදි ද?…

5 months ago 4001 0
Meedum Amma Episode 57 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?..

Meedum Amma Episode 57 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?..

6 months ago 4761 0
Meedum Amma Episode 56 | අයේශා ගමේ යාවි ද?…

Meedum Amma Episode 56 | අයේශා ගමේ යාවි ද?…

6 months ago 4011 0
Meedum Amma Episode 55 | සියලු දේ හොඳින් සිදුවේවි ද?…

Meedum Amma Episode 55 | සියලු දේ හොඳින් සිදුවේවි ද?…

6 months ago 4661 0
Meedum Amma Episode 54

Meedum Amma Episode 54

6 months ago 4082 0
Meedum Amma Episode 53

Meedum Amma Episode 53

7 months ago 4461 0
Meedum Amma Episode 52 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?

Meedum Amma Episode 52 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද?

7 months ago 4661 0
Meedum Amma Episode 51 | මින් පසු කවරක් සිදුවේවි ද?….

Meedum Amma Episode 51 | මින් පසු කවරක් සිදුවේවි ද?….

7 months ago 4632 0
Meedum Amma Episode 50 | සියාල්ල හොඳින් සිදුවේවි ද?….

Meedum Amma Episode 50 | සියාල්ල හොඳින් සිදුවේවි ද?….

7 months ago 3581 0
Meedum Amma Episode 49 | මෙයට පසු කුමකින් කුමක් වේවි ද?…

Meedum Amma Episode 49 | මෙයට පසු කුමකින් කුමක් වේවි ද?…

8 months ago 5281 0
Meedum Amma Episode 48 | මීලඟට කුමක් සිදුවේවි ද?….

Meedum Amma Episode 48 | මීලඟට කුමක් සිදුවේවි ද?….

8 months ago 5121 0
Meedum Amma Episode 47 | හදුනා ගැනීමට හැකි වේවි ද?….

Meedum Amma Episode 47 | හදුනා ගැනීමට හැකි වේවි ද?….

8 months ago 4361 0
Meedum Amma Episode 46 | කව් අම්මා කල්පනා කරන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?…

Meedum Amma Episode 46 | කව් අම්මා කල්පනා කරන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?…

9 months ago 6061 0
Meedum Amma Episode 45 | මල්ලු අම්මා පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?…

Meedum Amma Episode 45 | මල්ලු අම්මා පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?…

9 months ago 5572 0
Meedum Amma Episode 44 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද? . . .

Meedum Amma Episode 44 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද? . . .

9 months ago 4482 0
Meedum Amma Episode 43 | මල්ලු අම්මාට කේන්ති ගියේ ඇයි ද?….

Meedum Amma Episode 43 | මල්ලු අම්මාට කේන්ති ගියේ ඇයි ද?….

9 months ago 4751 0
Meedum Amma Episode 42 | මල්ලු අම්මා පවසන්නේ කුමක් ද?…

Meedum Amma Episode 42 | මල්ලු අම්මා පවසන්නේ කුමක් ද?…

9 months ago 5181 0
Meedum Amma Episode 41 | මෙම්බර් මලයා බේරීමට කළ, අරචිලගේ ගැටය කුමක් ද?…

Meedum Amma Episode 41 | මෙම්බර් මලයා බේරීමට කළ, අරචිලගේ ගැටය කුමක් ද?…

10 months ago 6721 0
Meedum Amma Episode 40 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Meedum Amma Episode 40 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

10 months ago 7253 0
Meedum Amma Episode 39 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Meedum Amma Episode 39 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

11 months ago 6581 0
Meedum Amma Episode 38 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Meedum Amma Episode 38 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

11 months ago 5751 0
Meedum Amma Episode 37 | ආරච්චිල ගුනීට පවරන කාර්ය කුමක් ද?…

Meedum Amma Episode 37 | ආරච්චිල ගුනීට පවරන කාර්ය කුමක් ද?…

11 months ago 6021 0
Meedum Amma Episode 36 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Meedum Amma Episode 36 | මීලගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

11 months ago 6371 0
Meedum Amma Episode 35 | ආරච්චිල මීලගට කුමක් කරාවි ද?…

Meedum Amma Episode 35 | ආරච්චිල මීලගට කුමක් කරාවි ද?…

12 months ago 6411 0
Meedum Amma Episode 34 | ආරච්චිලට කේන්ති ගියේ ඈයි ද?…

Meedum Amma Episode 34 | ආරච්චිලට කේන්ති ගියේ ඈයි ද?…

12 months ago 13022 0
Meedum Amma Episode 33 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Meedum Amma Episode 33 | මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

12 months ago 7541 0
Meedum Amma Episode 32 | මීදුං අම්මා මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

Meedum Amma Episode 32 | මීදුං අම්මා මීළගට කුමක් සිදුවෙයිද ? . . .

1 year ago 8572 0
Meedum Amma Episode 31

Meedum Amma Episode 31

1 year ago 7491 0
Meedum Amma Episode 30 | ගලේ උන්නාන්සේ ළමුන්ට ඉගැන්වීම දිගටම කරගෙන යයි . . .

Meedum Amma Episode 30 | ගලේ උන්නාන්සේ ළමුන්ට ඉගැන්වීම දිගටම කරගෙන යයි . . .

1 year ago 7591 0
Meedum Amma Episode 29 | මල්ලු අම්මාට තම ස්වාමියා මුණ ගැසේවිද?

Meedum Amma Episode 29 | මල්ලු අම්මාට තම ස්වාමියා මුණ ගැසේවිද?

1 year ago 8501 0
Meedum Amma Episode 28 | මල්ලු අම්මා තම දියණියගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කුමක් කරාවිද?

Meedum Amma Episode 28 | මල්ලු අම්මා තම දියණියගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කුමක් කරාවිද?

1 year ago 6561 0
Meedum Amma Episode 27 | මල්ලු තම දියණියට තම අතීතය සිහිපත් කරයි . . .

Meedum Amma Episode 27 | මල්ලු තම දියණියට තම අතීතය සිහිපත් කරයි . . .

1 year ago 10261 0
Meedum Amma Episode 26 | ගලේ උන්නාන්සේට දානය දෙන්නට මල්ලු අම්මලාට හැකි වේද?

Meedum Amma Episode 26 | ගලේ උන්නාන්සේට දානය දෙන්නට මල්ලු අම්මලාට හැකි වේද?

1 year ago 8171 0
Meedum Amma Episode 25

Meedum Amma Episode 25

1 year ago 7301 0
Meedum Amma Episode 24 | මල්ලු අම්මා නිතරම දකින සිහිනය සැබෑ වෙයිද ?

Meedum Amma Episode 24 | මල්ලු අම්මා නිතරම දකින සිහිනය සැබෑ වෙයිද ?

1 year ago 9441 0
Meedum Amma Episode 23 | ආරච්චි හීනෙන් බය වෙයි . . .

Meedum Amma Episode 23 | ආරච්චි හීනෙන් බය වෙයි . . .

1 year ago 7931 0
Meedum Amma Episode 22 | හාමුදුරුවන්ව දූපතින් එළවීමට ආරච්චි මාන බලයි . . .

Meedum Amma Episode 22 | හාමුදුරුවන්ව දූපතින් එළවීමට ආරච්චි මාන බලයි . . .

1 year ago 8361 0
Meedum Amma Episode 21

Meedum Amma Episode 21

1 year ago 7901 0
Meedum Amma Episode 20 | මල්ලු අදින චිත්‍රය ආරච්චි පුත්‍රයා රැගෙන ගිය අයුරු ඇයට සිහි වේ . . .

Meedum Amma Episode 20 | මල්ලු අදින චිත්‍රය ආරච්චි පුත්‍රයා රැගෙන ගිය අයුරු ඇයට සිහි වේ . . .

1 year ago 8581 0
Meedum Amma Episode 19 | ලැයිසාට වලව්වට යාමට සිදුවේද?

Meedum Amma Episode 19 | ලැයිසාට වලව්වට යාමට සිදුවේද?

1 year ago 12631 0
Meedum Amma Episode 18 | මල්ලු අම්මා ගමෙන් පිටව යාමට සූදානම් වෙයි . . .

Meedum Amma Episode 18 | මල්ලු අම්මා ගමෙන් පිටව යාමට සූදානම් වෙයි . . .

1 year ago 12731 0
Meedum Amma Episode 17 | මල්ලු අම්මා තම දියණියට බැන වදී . . .

Meedum Amma Episode 17 | මල්ලු අම්මා තම දියණියට බැන වදී . . .

1 year ago 12761 0
Meedum Amma Episode 16 | මල්ලුගේ ගෙදරට පැන්නේ කව්රුන්ද ?

Meedum Amma Episode 16 | මල්ලුගේ ගෙදරට පැන්නේ කව්රුන්ද ?

1 year ago 13931 0
Meedum Amma Episode 15 | මල්ලු තම අතීතය පිළිබද තම දියණියට පවසයි . .

Meedum Amma Episode 15 | මල්ලු තම අතීතය පිළිබද තම දියණියට පවසයි . .

1 year ago 13632 0
Meedum Amma Episode 14 | ආරච්චි මහතා ගමට ශාන්තිකර්මයක් කරයි . . .

Meedum Amma Episode 14 | ආරච්චි මහතා ගමට ශාන්තිකර්මයක් කරයි . . .

1 year ago 14601 0
Meedum Amma Episode 13 | ගලේ උන්නාන්සේ රදා ගම් වල දරුවන්ට අකුරු උගන්වන්න ගනී . . .

Meedum Amma Episode 13 | ගලේ උන්නාන්සේ රදා ගම් වල දරුවන්ට අකුරු උගන්වන්න ගනී . . .

1 year ago 13911 0
Meedum Amma Episode 12 |

Meedum Amma Episode 12 |

1 year ago 13341 0
Meedum Amma Episode 11 |

Meedum Amma Episode 11 |

1 year ago 13771 0
Meedum Amma Episode 10

Meedum Amma Episode 10

1 year ago 12841 0
Meedum Amma Episode 09

Meedum Amma Episode 09

1 year ago 14381 0
Meedum Amma Episode 08

Meedum Amma Episode 08

1 year ago 13861 0
Meedum Amma Episode 07

Meedum Amma Episode 07

1 year ago 16381 0
Meedum Amma Episode 06

Meedum Amma Episode 06

2 years ago 14961 0
Meedum Amma Episode 05

Meedum Amma Episode 05

2 years ago 13801 0
Meedum Amma Episode 04

Meedum Amma Episode 04

2 years ago 17521 0
Meedum Amma Episode 03

Meedum Amma Episode 03

2 years ago 20252 0
Meedum Amma Episode 01 |

Meedum Amma Episode 01 |

2 years ago 24632 0