Maya Patala

maya_patala
Maya Patala Episode 06 |

Maya Patala Episode 06 |

1 year ago 7841 0
Maya Patala Episode 03 |

Maya Patala Episode 03 |

1 year ago 7702 0
Maya Patala Episode 46

Maya Patala Episode 46

1 year ago 16361 0
Maya Patala Episode 45

Maya Patala Episode 45

1 year ago 17871 0
Maya Patala Episode 44

Maya Patala Episode 44

1 year ago 16511 0
Maya Patala Episode 43

Maya Patala Episode 43

1 year ago 15092 0
Maya Patala Episode 42 |

Maya Patala Episode 42 |

1 year ago 16891 0
Maya Patala Episode 41 |

Maya Patala Episode 41 |

1 year ago 13451 0
Maya Patala Episode 37 |  ෂෙරීන්ගේ නංගී මිය ගොස් ඇත්ද?

Maya Patala Episode 37 | ෂෙරීන්ගේ නංගී මිය ගොස් ඇත්ද?

2 years ago 20751 0
Maya Patala Episode 36 | ෂෙරීන් තම නංගී මිය ගොස් ඇති බව සිතයි . .

Maya Patala Episode 36 | ෂෙරීන් තම නංගී මිය ගොස් ඇති බව සිතයි . .

2 years ago 18371 0
Maya Patala Episode 35 |  ශෙරීන් සිස්ටර් සමග කැළය තුළ කුමක් සොයයිද?

Maya Patala Episode 35 | ශෙරීන් සිස්ටර් සමග කැළය තුළ කුමක් සොයයිද?

2 years ago 17341 0
Maya Patala Episode 34 |  මීනාගෙන් තමන්ට කරදර බව සිස්ටර් ශෙරීන්ට පවසයි . . .

Maya Patala Episode 34 | මීනාගෙන් තමන්ට කරදර බව සිස්ටර් ශෙරීන්ට පවසයි . . .

2 years ago 17281 0
Maya Patala Episode 33 |  ෂෙරිල්ගේ මවට නිවරදි පිළිතුරු ලැබේවිද?

Maya Patala Episode 33 | ෂෙරිල්ගේ මවට නිවරදි පිළිතුරු ලැබේවිද?

2 years ago 16851 0
Maya Patala Episode 32 |  සමීර වැරැද්දක් කලාද යන්න ඔහුගේ පියා තුළ සැකයක් . . .

Maya Patala Episode 32 | සමීර වැරැද්දක් කලාද යන්න ඔහුගේ පියා තුළ සැකයක් . . .

2 years ago 17881 0
Maya Patala Episode 31 |  පරීක්ෂණයෙන් හොද ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට පොලිස් පරීක්ෂකට හැකි වේද?

Maya Patala Episode 31 | පරීක්ෂණයෙන් හොද ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට පොලිස් පරීක්ෂකට හැකි වේද?

2 years ago 19011 0
Maya Patala Episode 30 | පොලිසියට යමක් සොයා ගන්නට හැකිවේද?

Maya Patala Episode 30 | පොලිසියට යමක් සොයා ගන්නට හැකිවේද?

2 years ago 16311 0
Maya Patala Episode 29 | තම දියණිය කල දේ ගැන මව පසුතැවීමෙන්

Maya Patala Episode 29 | තම දියණිය කල දේ ගැන මව පසුතැවීමෙන්

2 years ago 19121 0
Maya Patala Episode 28 | ශෙහානි කනය්‍යා සොහොයුරිය සමග යන්නේ කොහේද?

Maya Patala Episode 28 | ශෙහානි කනය්‍යා සොහොයුරිය සමග යන්නේ කොහේද?

2 years ago 17961 0
Maya Patala Episode 27 | ශෙහානිගේ නැතිවීම අභිරහසක් වේවිද?

Maya Patala Episode 27 | ශෙහානිගේ නැතිවීම අභිරහසක් වේවිද?

2 years ago 18081 0
Maya Patala Episode 26 | සිස්ටර් ෂෙරිල් හමු වී කියන්නේ කුමක්ද?

Maya Patala Episode 26 | සිස්ටර් ෂෙරිල් හමු වී කියන්නේ කුමක්ද?

2 years ago 16231 0
Maya Patala Episode 24 | මීනාගේ මුහුණ සෙවණැලි වලින් මතුවන බව ෂෙරීන් පවසයි . . .

Maya Patala Episode 24 | මීනාගේ මුහුණ සෙවණැලි වලින් මතුවන බව ෂෙරීන් පවසයි . . .

2 years ago 15611 0
Maya Patala 28/03/2015

Maya Patala 28/03/2015

2 years ago 13061 0
Maya Patala Episode 23 | ශෙහානිගේ නැතිවීම අභිරහසක් වේවිද?

Maya Patala Episode 23 | ශෙහානිගේ නැතිවීම අභිරහසක් වේවිද?

2 years ago 13871 0
Maya Patala Episode 22 | ෂෙරිල් දිගටම ඡායාරූප ගැනීමට කැළයට යයි . . .

Maya Patala Episode 22 | ෂෙරිල් දිගටම ඡායාරූප ගැනීමට කැළයට යයි . . .

2 years ago 15991 0
Maya Patala Episode 21 | පොලිසිය නැති වූ ශෙහානිගේ දෙමව්පියන් සමග කථා කරයි . . .

Maya Patala Episode 21 | පොලිසිය නැති වූ ශෙහානිගේ දෙමව්පියන් සමග කථා කරයි . . .

2 years ago 14561 0
Maya Patala Episode 15 | ෂෙහානිගේ අතුරුදන් වීම සම්බන්ධව සමීර අත් අඩංගුවට ගන්නට යයි , සමීර පැන යයි . . .

Maya Patala Episode 15 | ෂෙහානිගේ අතුරුදන් වීම සම්බන්ධව සමීර අත් අඩංගුවට ගන්නට යයි , සමීර පැන යයි . . .

2 years ago 14111 0
Maya Patala Episode 14 | ජානකීට පොලිසිය අල්ලා ගත් හොරා කෝල් ගත්තේ ඇයි?

Maya Patala Episode 14 | ජානකීට පොලිසිය අල්ලා ගත් හොරා කෝල් ගත්තේ ඇයි?

2 years ago 14611 0
Maya Patala Episode 13 | පොලිසියට ෂෙහානි පිළිබද තොරතුරක් සොයා ගත හැකි වේද? . . .

Maya Patala Episode 13 | පොලිසියට ෂෙහානි පිළිබද තොරතුරක් සොයා ගත හැකි වේද? . . .

2 years ago 13801 0
Maya Patala Episode 10 | ෂෙහානි පිළිබද ඇගේ මව යෙහෙළියකගෙන් විමසයි . . .

Maya Patala Episode 10 | ෂෙහානි පිළිබද ඇගේ මව යෙහෙළියකගෙන් විමසයි . . .

2 years ago 16521 1
20141206MT

20141206MT

2 years ago 9041 0
20141129MT

20141129MT

2 years ago 9421 0
Maya Patala Episode 07 | What happened to shenali?

Maya Patala Episode 07 | What happened to shenali?

2 years ago 12891 0
Maya Patala Episode 05 |

Maya Patala Episode 05 |

2 years ago 13851 0
Maya Patala Episode 04 |

Maya Patala Episode 04 |

2 years ago 13391 0
Maya Patala Episode 02 |

Maya Patala Episode 02 |

2 years ago 12851 0
Maya Patala Episode 01 |

Maya Patala Episode 01 |

2 years ago 16571 0