Maya Patala

maya_patala

Maya Patala Episode 06 |

1 year ago 8611 0

Maya Patala Episode 03 |

1 year ago 8552 0

Maya Patala Episode 46

2 years ago 17091 0

Maya Patala Episode 45

2 years ago 18761 0

Maya Patala Episode 44

2 years ago 17361 0

Maya Patala Episode 43

2 years ago 15782 0

Maya Patala Episode 42 |

2 years ago 17611 0

Maya Patala Episode 41 |

2 years ago 14181 0

Maya Patala Episode 37 | ෂෙරීන්ගේ නංගී මිය ගොස් ඇත්ද?

2 years ago 21811 0

Maya Patala Episode 36 | ෂෙරීන් තම නංගී මිය ගොස් ඇති බව සිතයි . .

2 years ago 19481 0

Maya Patala Episode 35 | ශෙරීන් සිස්ටර් සමග කැළය තුළ කුමක් සොයයිද?

2 years ago 18181 0

Maya Patala Episode 34 | මීනාගෙන් තමන්ට කරදර බව සිස්ටර් ශෙරීන්ට පවසයි . . .

2 years ago 18151 0

Maya Patala Episode 33 | ෂෙරිල්ගේ මවට නිවරදි පිළිතුරු ලැබේවිද?

2 years ago 17731 0

Maya Patala Episode 32 | සමීර වැරැද්දක් කලාද යන්න ඔහුගේ පියා තුළ සැකයක් . . .

2 years ago 18721 0

Maya Patala Episode 31 | පරීක්ෂණයෙන් හොද ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට පොලිස් පරීක්ෂකට හැකි වේද?

2 years ago 20091 0

Maya Patala Episode 30 | පොලිසියට යමක් සොයා ගන්නට හැකිවේද?

2 years ago 17151 0

Maya Patala Episode 29 | තම දියණිය කල දේ ගැන මව පසුතැවීමෙන්

2 years ago 20071 0

Maya Patala Episode 28 | ශෙහානි කනය්‍යා සොහොයුරිය සමග යන්නේ කොහේද?

2 years ago 18801 0

Maya Patala Episode 27 | ශෙහානිගේ නැතිවීම අභිරහසක් වේවිද?

2 years ago 18891 0

Maya Patala Episode 26 | සිස්ටර් ෂෙරිල් හමු වී කියන්නේ කුමක්ද?

2 years ago 17051 0

Maya Patala Episode 24 | මීනාගේ මුහුණ සෙවණැලි වලින් මතුවන බව ෂෙරීන් පවසයි . . .

2 years ago 16381 0

Maya Patala 28/03/2015

2 years ago 13841 0

Maya Patala Episode 23 | ශෙහානිගේ නැතිවීම අභිරහසක් වේවිද?

2 years ago 14591 0

Maya Patala Episode 22 | ෂෙරිල් දිගටම ඡායාරූප ගැනීමට කැළයට යයි . . .

2 years ago 16851 0

Maya Patala Episode 21 | පොලිසිය නැති වූ ශෙහානිගේ දෙමව්පියන් සමග කථා කරයි . . .

2 years ago 15371 0

Maya Patala Episode 15 | ෂෙහානිගේ අතුරුදන් වීම සම්බන්ධව සමීර අත් අඩංගුවට ගන්නට යයි , සමීර පැන යයි . . .

2 years ago 14901 0

Maya Patala Episode 14 | ජානකීට පොලිසිය අල්ලා ගත් හොරා කෝල් ගත්තේ ඇයි?

2 years ago 15471 0

Maya Patala Episode 13 | පොලිසියට ෂෙහානි පිළිබද තොරතුරක් සොයා ගත හැකි වේද? . . .

2 years ago 14661 0

Maya Patala Episode 10 | ෂෙහානි පිළිබද ඇගේ මව යෙහෙළියකගෙන් විමසයි . . .

2 years ago 17611 1

20141206MT

2 years ago 9631 0

20141129MT

2 years ago 9921 0

Maya Patala Episode 07 | What happened to shenali?

2 years ago 13511 0

Maya Patala Episode 05 |

2 years ago 14531 0

Maya Patala Episode 04 |

2 years ago 14031 0

Maya Patala Episode 02 |

2 years ago 13511 0

Maya Patala Episode 01 |

2 years ago 17451 0