Maya Patala

maya_patala

Maya Patala Episode 06 |

2 years ago 10381 0

Maya Patala Episode 03 |

2 years ago 10222 0

Maya Patala Episode 46

2 years ago 18791 0

Maya Patala Episode 45

2 years ago 20721 0

Maya Patala Episode 44

2 years ago 19031 0

Maya Patala Episode 43

2 years ago 17362 0

Maya Patala Episode 42 |

2 years ago 19401 0

Maya Patala Episode 41 |

2 years ago 15901 0

Maya Patala Episode 37 | ෂෙරීන්ගේ නංගී මිය ගොස් ඇත්ද?

2 years ago 23931 0

Maya Patala Episode 36 | ෂෙරීන් තම නංගී මිය ගොස් ඇති බව සිතයි . .

2 years ago 21971 0

Maya Patala Episode 35 | ශෙරීන් සිස්ටර් සමග කැළය තුළ කුමක් සොයයිද?

2 years ago 20041 0

Maya Patala Episode 34 | මීනාගෙන් තමන්ට කරදර බව සිස්ටර් ශෙරීන්ට පවසයි . . .

2 years ago 20161 0

Maya Patala Episode 33 | ෂෙරිල්ගේ මවට නිවරදි පිළිතුරු ලැබේවිද?

2 years ago 19901 0

Maya Patala Episode 32 | සමීර වැරැද්දක් කලාද යන්න ඔහුගේ පියා තුළ සැකයක් . . .

2 years ago 20631 0

Maya Patala Episode 31 | පරීක්ෂණයෙන් හොද ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට පොලිස් පරීක්ෂකට හැකි වේද?

2 years ago 22321 0

Maya Patala Episode 30 | පොලිසියට යමක් සොයා ගන්නට හැකිවේද?

2 years ago 19211 0

Maya Patala Episode 29 | තම දියණිය කල දේ ගැන මව පසුතැවීමෙන්

2 years ago 22161 0

Maya Patala Episode 28 | ශෙහානි කනය්‍යා සොහොයුරිය සමග යන්නේ කොහේද?

2 years ago 20771 0

Maya Patala Episode 27 | ශෙහානිගේ නැතිවීම අභිරහසක් වේවිද?

2 years ago 20781 0

Maya Patala Episode 26 | සිස්ටර් ෂෙරිල් හමු වී කියන්නේ කුමක්ද?

2 years ago 19111 0

Maya Patala Episode 24 | මීනාගේ මුහුණ සෙවණැලි වලින් මතුවන බව ෂෙරීන් පවසයි . . .

2 years ago 18431 0

Maya Patala 28/03/2015

2 years ago 15621 0

Maya Patala Episode 23 | ශෙහානිගේ නැතිවීම අභිරහසක් වේවිද?

2 years ago 16711 0

Maya Patala Episode 22 | ෂෙරිල් දිගටම ඡායාරූප ගැනීමට කැළයට යයි . . .

2 years ago 18821 0

Maya Patala Episode 21 | පොලිසිය නැති වූ ශෙහානිගේ දෙමව්පියන් සමග කථා කරයි . . .

2 years ago 17321 0

Maya Patala Episode 15 | ෂෙහානිගේ අතුරුදන් වීම සම්බන්ධව සමීර අත් අඩංගුවට ගන්නට යයි , සමීර පැන යයි . . .

3 years ago 16681 0

Maya Patala Episode 14 | ජානකීට පොලිසිය අල්ලා ගත් හොරා කෝල් ගත්තේ ඇයි?

3 years ago 17501 0

Maya Patala Episode 13 | පොලිසියට ෂෙහානි පිළිබද තොරතුරක් සොයා ගත හැකි වේද? . . .

3 years ago 16401 0

Maya Patala Episode 10 | ෂෙහානි පිළිබද ඇගේ මව යෙහෙළියකගෙන් විමසයි . . .

3 years ago 20111 1

20141206MT

3 years ago 11251 0

20141129MT

3 years ago 11571 0

Maya Patala Episode 07 | What happened to shenali?

3 years ago 15191 0

Maya Patala Episode 05 |

3 years ago 16251 0

Maya Patala Episode 04 |

3 years ago 15571 0

Maya Patala Episode 02 |

3 years ago 15281 0

Maya Patala Episode 01 |

3 years ago 19321 0