Hansa Pihatu

hansa-pihatu

Hansa Pihatu Episode 203 | සියලුදේ නියම අකාරයෙන් විසදේවි ද?….

10 months ago 312425 0

Hansa Pihatu Episode 202 | කාලිංගගේ උපදෙස් පිළිගනිවිද?….

10 months ago 23078 0

Hansa Pihatu Episode 201 | ප්‍රියංවදා පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

10 months ago 218711 0

Hansa Pihatu Episode 200 | කිත්තා තවත් සැලැස්මක් ක‍්‍රියාත්මක කරයි .

10 months ago 195811 0

Hansa Pihatu Episode 199 | ප‍්‍රියංවදා කාලිංගට ආදරය කරයි ද? . . .

11 months ago 14487 0

Hansa Pihatu Episode 198 | ප්‍රියංවදාගේ කේන්තිය සාදාරණ ද?…..

11 months ago 169411 0

Hansa Pihatu Episode 197 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කවර කාරණයක් ගැන ද ?….

11 months ago 15855 0

Hansa Pihatu Episode 196 | කාලිංගගේ කේන්තිය සාදාරණ ද? …..

11 months ago 15498 0

Hansa Pihatu Episode 195 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයි ද? . . .

11 months ago 15722 0

Hansa Pihatu Episode 194 | ප්‍රියංවදා ගෙදරින් පනී . . .

11 months ago 12556 0

Hansa Pihatu Episode 193 | ගුරාගේ අරමුණ ඉටු වේවි ද?…

11 months ago 15525 0

Hansa Pihatu Episode 192 | ප්‍රියංවදා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

11 months ago 14705 0

Hansa Pihatu Episode 191 | දෙදෙනාගේ බලාපොරොතුව ඉටු වේවි ද?..

11 months ago 13649 0

Hansa Pihatu Episode 190 | මේ පාර යකා කවුරු වෙයිද ? . . .

11 months ago 130611 0

Hansa Pihatu Episode 189 | කිත්තා නැවත වැඩ පටන්ගනී . . .

11 months ago 13116 0

Hansa Pihatu Episode 188 | තිදෙනාගේ අරමුණ ඉටු වේවි ද?….

11 months ago 13572 0

Hansa Pihatu Episode 187 | ප්‍රියංවදා කැමති වේවි ද?….

11 months ago 12267 0

Hansa Pihatu Episode 186 | ගුරා මීලඟට කුමක් සිදුකරාවි ද?….

11 months ago 13814 0

Hansa Pihatu Episode 185 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

11 months ago 14147 0

Hansa Pihatu Episode 184 | කිත්තා මීළගට කුමක් කරයිද ? . . .

11 months ago 12654 0

Hansa Pihatu Episode 183 | කාලිංගට කුමක් වෙයිද ? . . .

11 months ago 13366 0

Hansa Pihatu Episode 182 | ප්‍රියංවදා සත්‍යම පවසාවි ද?….

11 months ago 15267 0

Hansa Pihatu Episode 181 | ප්‍රියංවදාගේ මේ සුදානම කුමකට ද?…..

11 months ago 15197 0

Hansa Pihatu Episode 180 | කිත්තාගේ මේ සූදානම කුමකට ද?…

11 months ago 12022 0

Hansa Pihatu Episode 179 | ප්‍රියංවදා සියල්ල කියාවිද ? . . .

11 months ago 13467 0

Hansa Pihatu Episode 178 | මීලගට කුමක් සිදුවේවී ද?…

11 months ago 13602 0

Hansa Pihatu Episode 177 | චුටි මැණිකේ අවවාදය පිළිගනීවි ද?….

12 months ago 13974 0

Hansa Pihatu Episode 176 | ප්‍රියංවදා බිය වුයේ ඇයි ද?…..

12 months ago 13734 0

Hansa Pihatu Episode 175 | ප්‍රියංවදා කුමක් කරයිද ? . . .

12 months ago 15257 0

Hansa Pihatu Episode 174 | මීලඟට කුමක් සිදුවෙයි ද?….

12 months ago 11564 0

Hansa Pihatu Episode 173 | ගුරාගේ මීලග සැලැස්ම කුමක් ද?….

12 months ago 12278 0

Hansa Pihatu Episode 172 | කිත්තාගේ මීලඟ සැලසුම කුමක් විය හැකි ද?..

12 months ago 12564 0

Hansa Pihatu Episode 171 | ප්‍රියංවදා ගෙදර යාවි ද?….

12 months ago 14157 0

Hansa Pihatu Episode 170 | කිත්තා පොලීසියට කොටුවෙයි ද?…

12 months ago 15663 0

Hansa Pihatu Episode 169 | ගුරා නැවතත් කිත්තාට වැඩ කරයිද ? . . .

12 months ago 15554 0

Hansa Pihatu Episode 168 | කිත්තා පොලීසියට කොටු වෙයි ද?…

12 months ago 14242 0

Hansa Pihatu Episode 167 | ප්‍රියංවදා පැන යන්නට උත්සාහ කරන්නේ ඇයි ද?…

12 months ago 14403 0

Hansa Pihatu Episode 166 | ප්‍රියංවදා සොයා ගැනීමට හැකි වේවි ද?…. .

12 months ago 11933 0

Hansa Pihatu Episode 165 | ප්‍රියංවදා බිය වුයේ ඇයි ද?…

12 months ago 14895 0

Hansa Pihatu Episode 164 | කාලිංගට ගෙදර යෑමට හැකිවෙයිද ? . . .

12 months ago 188910 0

Hansa Pihatu Episode 163 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කුමන කාරණයක් ගැන ද?…

1 year ago 13423 0

Hansa Pihatu Episode 162 | ගුරාගේ මීලඟ වෑයම කුමකට ද?…

1 year ago 14313 0

Hansa Pihatu Episode 161 | ගුනවන්ස ගේ උපදේශය පිළිගනීවි ද?..

1 year ago 11622 0

Hansa Pihatu Episode 160 | ගුරා කවටයා සොයා ගනීවිද?….

1 year ago 11644 0

Hansa Pihatu Episode 159 | පොලීසියට කාලිංගව සොයාගැනීමට හැකිවෙයිද ? . . .

1 year ago 11982 0

Hansa Pihatu Episode 158 | කිත්තා බොක්කීගේ බේරී පැනගනී . . .

1 year ago 11164 0

Hansa Pihatu Episode 157 | කිත්තාට බේරීමට හැකිවෙයිද ? . . .

1 year ago 11783 0

Hansa Pihatu Episode 156 | ඇත්තටම කිත්තා මෙසිදුවිමට සම්බන්ධ නැති ද?….

1 year ago 11121 0

Hansa Pihatu Episode 155 | ගුරුන්නාසේ පවසන්නේ කුමක් ද?…

1 year ago 12244 0

Hansa Pihatu Episode 154 | කිත්තාට හොදටෝම ගුටි . . .

1 year ago 13184 0

Hansa Pihatu Episode 153 | ගුණවංස බියවුයේ ඇයි ද?…

1 year ago 15844 0

Hansa Pihatu Episode 152 | කිත්තයියා පැහැර ගන්නේ කවුරුන් ද?…

1 year ago 12895 0

Hansa Pihatu Episode 151 | ගුණවංසගේ උපදෙස් පිළිගනීවි ද?….

1 year ago 12673 0

Hansa Pihatu Episode 150 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

1 year ago 13435 0

Hansa Pihatu Episode 149 | ගුණවන්ස සියල්ල පවසාවි ද?…

1 year ago 15707 0

Hansa Pihatu Episode 148 | ගුණවංස යන්නේ කොහේද?…

1 year ago 12446 0

Hansa Pihatu Episode 147 | මීලගට කුමක් සිදුවේවි ද?…

1 year ago 12292 0

Hansa Pihatu Episode 146 | ඇප ලබාගැනීම ට හැකිවේවි ද?…

1 year ago 9523 0

Hansa Pihatu Episode 145 | ගුරුන්නාංසේට කේන්තිගියේ ඇයි ?…

1 year ago 11094 0