Hansa Pihatu

hansa-pihatu
Hansa Pihatu Episode 203 | සියලුදේ නියම අකාරයෙන් විසදේවි ද?….

Hansa Pihatu Episode 203 | සියලුදේ නියම අකාරයෙන් විසදේවි ද?….

7 months ago 289525 0
Hansa Pihatu Episode 202 | කාලිංගගේ උපදෙස් පිළිගනිවිද?….

Hansa Pihatu Episode 202 | කාලිංගගේ උපදෙස් පිළිගනිවිද?….

7 months ago 21338 0
Hansa Pihatu Episode 201 | ප්‍රියංවදා පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

Hansa Pihatu Episode 201 | ප්‍රියංවදා පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

7 months ago 201710 0
Hansa Pihatu Episode 200 | කිත්තා තවත් සැලැස්මක් ක‍්‍රියාත්මක කරයි .

Hansa Pihatu Episode 200 | කිත්තා තවත් සැලැස්මක් ක‍්‍රියාත්මක කරයි .

7 months ago 180311 0
Hansa Pihatu Episode 199 | ප‍්‍රියංවදා කාලිංගට ආදරය කරයි ද? . . .

Hansa Pihatu Episode 199 | ප‍්‍රියංවදා කාලිංගට ආදරය කරයි ද? . . .

7 months ago 13307 0
Hansa Pihatu Episode 198 | ප්‍රියංවදාගේ කේන්තිය සාදාරණ ද?…..

Hansa Pihatu Episode 198 | ප්‍රියංවදාගේ කේන්තිය සාදාරණ ද?…..

7 months ago 155511 0
Hansa Pihatu Episode 197 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කවර කාරණයක් ගැන ද ?….

Hansa Pihatu Episode 197 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කවර කාරණයක් ගැන ද ?….

7 months ago 14425 0
Hansa Pihatu Episode 196 | කාලිංගගේ කේන්තිය සාදාරණ ද? …..

Hansa Pihatu Episode 196 | කාලිංගගේ කේන්තිය සාදාරණ ද? …..

7 months ago 14448 0
Hansa Pihatu Episode 195 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයි ද? . . .

Hansa Pihatu Episode 195 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයි ද? . . .

8 months ago 14192 0
Hansa Pihatu Episode 194 | ප්‍රියංවදා ගෙදරින් පනී . . .

Hansa Pihatu Episode 194 | ප්‍රියංවදා ගෙදරින් පනී . . .

8 months ago 11356 0
Hansa Pihatu Episode 193 | ගුරාගේ අරමුණ ඉටු වේවි ද?…

Hansa Pihatu Episode 193 | ගුරාගේ අරමුණ ඉටු වේවි ද?…

8 months ago 13955 0
Hansa Pihatu Episode 192 | ප්‍රියංවදා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

Hansa Pihatu Episode 192 | ප්‍රියංවදා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

8 months ago 13525 0
Hansa Pihatu Episode 191 | දෙදෙනාගේ බලාපොරොතුව ඉටු වේවි ද?..

Hansa Pihatu Episode 191 | දෙදෙනාගේ බලාපොරොතුව ඉටු වේවි ද?..

8 months ago 12489 0
Hansa Pihatu Episode 190 | මේ පාර යකා කවුරු වෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 190 | මේ පාර යකා කවුරු වෙයිද ? . . .

8 months ago 118011 0
Hansa Pihatu Episode 189 | කිත්තා නැවත වැඩ පටන්ගනී . . .

Hansa Pihatu Episode 189 | කිත්තා නැවත වැඩ පටන්ගනී . . .

8 months ago 11796 0
Hansa Pihatu Drama 01

Hansa Pihatu Episode 188 | තිදෙනාගේ අරමුණ ඉටු වේවි ද?….

8 months ago 12252 0
Hansa Pihatu Drama 31

Hansa Pihatu Episode 187 | ප්‍රියංවදා කැමති වේවි ද?….

8 months ago 11127 0
Hansa Pihatu Drama 30

Hansa Pihatu Episode 186 | ගුරා මීලඟට කුමක් සිදුකරාවි ද?….

8 months ago 12374 0
Hansa Pihatu Episode 185 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 185 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

8 months ago 12957 0
Hansa Pihatu Episode 184 | කිත්තා මීළගට කුමක් කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 184 | කිත්තා මීළගට කුමක් කරයිද ? . . .

8 months ago 11224 0
Hansa Pihatu Episode 183 | කාලිංගට කුමක් වෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 183 | කාලිංගට කුමක් වෙයිද ? . . .

8 months ago 11926 0
Hansa Pihatu Drama 24

Hansa Pihatu Episode 182 | ප්‍රියංවදා සත්‍යම පවසාවි ද?….

8 months ago 13877 0
Hansa Pihatu Drama 23

Hansa Pihatu Episode 181 | ප්‍රියංවදාගේ මේ සුදානම කුමකට ද?…..

8 months ago 13727 0
Hansa Pihatu Episode 180 | කිත්තාගේ මේ සූදානම කුමකට ද?…

Hansa Pihatu Episode 180 | කිත්තාගේ මේ සූදානම කුමකට ද?…

8 months ago 10652 0
Hansa Pihatu Episode 179 | ප්‍රියංවදා සියල්ල කියාවිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 179 | ප්‍රියංවදා සියල්ල කියාවිද ? . . .

8 months ago 12307 0
Hansa Pihatu Drama 18

Hansa Pihatu Episode 178 | මීලගට කුමක් සිදුවේවී ද?…

8 months ago 12512 0
Hansa Pihatu Drama 17

Hansa Pihatu Episode 177 | චුටි මැණිකේ අවවාදය පිළිගනීවි ද?….

8 months ago 12584 0
Hansa Pihatu Drama 16

Hansa Pihatu Episode 176 | ප්‍රියංවදා බිය වුයේ ඇයි ද?…..

8 months ago 12534 0
Hansa Pihatu Episode 175 | ප්‍රියංවදා කුමක් කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 175 | ප්‍රියංවදා කුමක් කරයිද ? . . .

9 months ago 13827 0
Hansa Pihatu Drama 13

Hansa Pihatu Episode 174 | මීලඟට කුමක් සිදුවෙයි ද?….

9 months ago 10344 0
Hansa Pihatu Drama 11

Hansa Pihatu Episode 173 | ගුරාගේ මීලග සැලැස්ම කුමක් ද?….

9 months ago 11248 0
Hansa Pihatu Episode 172 | කිත්තාගේ මීලඟ සැලසුම කුමක් විය හැකි ද?..

Hansa Pihatu Episode 172 | කිත්තාගේ මීලඟ සැලසුම කුමක් විය හැකි ද?..

9 months ago 11384 0
Hansa Pihatu Episode 171 | ප්‍රියංවදා ගෙදර යාවි ද?….

Hansa Pihatu Episode 171 | ප්‍රියංවදා ගෙදර යාවි ද?….

9 months ago 12897 0
Hansa Pihatu Episode 170 | කිත්තා පොලීසියට කොටුවෙයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 170 | කිත්තා පොලීසියට කොටුවෙයි ද?…

9 months ago 14413 0
Hansa Pihatu Episode 169 | ගුරා නැවතත් කිත්තාට වැඩ කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 169 | ගුරා නැවතත් කිත්තාට වැඩ කරයිද ? . . .

9 months ago 14164 0
Hansa Pihatu Episode 168 | කිත්තා පොලීසියට කොටු වෙයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 168 | කිත්තා පොලීසියට කොටු වෙයි ද?…

9 months ago 13172 0
Hansa Pihatu Episode 167 | ප්‍රියංවදා පැන යන්නට උත්සාහ කරන්නේ ඇයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 167 | ප්‍රියංවදා පැන යන්නට උත්සාහ කරන්නේ ඇයි ද?…

9 months ago 13233 0
Hansa Pihatu Episode 166 | ප්‍රියංවදා සොයා ගැනීමට හැකි වේවි ද?…. .

Hansa Pihatu Episode 166 | ප්‍රියංවදා සොයා ගැනීමට හැකි වේවි ද?…. .

9 months ago 10633 0
Hansa Pihatu Episode 165 | ප්‍රියංවදා බිය වුයේ ඇයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 165 | ප්‍රියංවදා බිය වුයේ ඇයි ද?…

9 months ago 13655 0
Hansa Pihatu Episode 164 | කාලිංගට ගෙදර යෑමට හැකිවෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 164 | කාලිංගට ගෙදර යෑමට හැකිවෙයිද ? . . .

9 months ago 174610 0
Hansa Pihatu Episode 163 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කුමන කාරණයක් ගැන ද?…

Hansa Pihatu Episode 163 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කුමන කාරණයක් ගැන ද?…

9 months ago 12433 0
Hansa Pihatu Episode 162 | ගුරාගේ මීලඟ වෑයම කුමකට ද?…

Hansa Pihatu Episode 162 | ගුරාගේ මීලඟ වෑයම කුමකට ද?…

9 months ago 12993 0
Hansa Pihatu Episode 161 | ගුනවන්ස ගේ උපදේශය පිළිගනීවි ද?..

Hansa Pihatu Episode 161 | ගුනවන්ස ගේ උපදේශය පිළිගනීවි ද?..

9 months ago 10602 0
Hansa Pihatu Episode 160 | ගුරා කවටයා සොයා ගනීවිද?….

Hansa Pihatu Episode 160 | ගුරා කවටයා සොයා ගනීවිද?….

9 months ago 10484 0
Hansa Pihatu Episode 159 | පොලීසියට කාලිංගව සොයාගැනීමට හැකිවෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 159 | පොලීසියට කාලිංගව සොයාගැනීමට හැකිවෙයිද ? . . .

9 months ago 10912 0
Hansa Pihatu Episode 158 | කිත්තා බොක්කීගේ බේරී පැනගනී . . .

Hansa Pihatu Episode 158 | කිත්තා බොක්කීගේ බේරී පැනගනී . . .

9 months ago 9914 0
Hansa Pihatu Episode 157 | කිත්තාට බේරීමට හැකිවෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 157 | කිත්තාට බේරීමට හැකිවෙයිද ? . . .

9 months ago 10583 0
Hansa Pihatu Episode 156 | ඇත්තටම කිත්තා මෙසිදුවිමට සම්බන්ධ නැති ද?….

Hansa Pihatu Episode 156 | ඇත්තටම කිත්තා මෙසිදුවිමට සම්බන්ධ නැති ද?….

9 months ago 9821 0
Hansa Pihatu Episode 155 | ගුරුන්නාසේ පවසන්නේ කුමක් ද?…

Hansa Pihatu Episode 155 | ගුරුන්නාසේ පවසන්නේ කුමක් ද?…

9 months ago 11004 0
Hansa Pihatu Episode 154 | කිත්තාට හොදටෝම ගුටි . . .

Hansa Pihatu Episode 154 | කිත්තාට හොදටෝම ගුටි . . .

9 months ago 11944 0
Hansa Pihatu Episode 153 | ගුණවංස බියවුයේ ඇයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 153 | ගුණවංස බියවුයේ ඇයි ද?…

10 months ago 14364 0
Hansa Pihatu Episode 152 | කිත්තයියා පැහැර ගන්නේ කවුරුන් ද?…

Hansa Pihatu Episode 152 | කිත්තයියා පැහැර ගන්නේ කවුරුන් ද?…

10 months ago 11825 0
Hansa Pihatu Episode 151 | ගුණවංසගේ උපදෙස් පිළිගනීවි ද?….

Hansa Pihatu Episode 151 | ගුණවංසගේ උපදෙස් පිළිගනීවි ද?….

10 months ago 11333 0
Hansa Pihatu Episode 150 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 150 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

10 months ago 11795 0
Hansa Pihatu Episode 149 | ගුණවන්ස සියල්ල පවසාවි ද?…

Hansa Pihatu Episode 149 | ගුණවන්ස සියල්ල පවසාවි ද?…

10 months ago 14347 0
Hansa Pihatu Episode 148 | ගුණවංස යන්නේ කොහේද?…

Hansa Pihatu Episode 148 | ගුණවංස යන්නේ කොහේද?…

10 months ago 11166 0
Hansa Pihatu Episode 147 | මීලගට කුමක් සිදුවේවි ද?…

Hansa Pihatu Episode 147 | මීලගට කුමක් සිදුවේවි ද?…

10 months ago 10952 0
Hansa Pihatu Episode 146 | ඇප ලබාගැනීම ට හැකිවේවි ද?…

Hansa Pihatu Episode 146 | ඇප ලබාගැනීම ට හැකිවේවි ද?…

10 months ago 8463 0
Hansa Pihatu Episode 145 | ගුරුන්නාංසේට කේන්තිගියේ ඇයි ?…

Hansa Pihatu Episode 145 | ගුරුන්නාංසේට කේන්තිගියේ ඇයි ?…

10 months ago 9964 0