Hansa Pihatu

hansa-pihatu

Hansa Pihatu Episode 203 | සියලුදේ නියම අකාරයෙන් විසදේවි ද?….

9 months ago 302625 0

Hansa Pihatu Episode 202 | කාලිංගගේ උපදෙස් පිළිගනිවිද?….

9 months ago 22398 0

Hansa Pihatu Episode 201 | ප්‍රියංවදා පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

9 months ago 211210 0

Hansa Pihatu Episode 200 | කිත්තා තවත් සැලැස්මක් ක‍්‍රියාත්මක කරයි .

9 months ago 189111 0

Hansa Pihatu Episode 199 | ප‍්‍රියංවදා කාලිංගට ආදරය කරයි ද? . . .

9 months ago 13977 0

Hansa Pihatu Episode 198 | ප්‍රියංවදාගේ කේන්තිය සාදාරණ ද?…..

9 months ago 163911 0

Hansa Pihatu Episode 197 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කවර කාරණයක් ගැන ද ?….

9 months ago 15355 0

Hansa Pihatu Episode 196 | කාලිංගගේ කේන්තිය සාදාරණ ද? …..

9 months ago 15018 0

Hansa Pihatu Episode 195 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයි ද? . . .

10 months ago 15102 0

Hansa Pihatu Episode 194 | ප්‍රියංවදා ගෙදරින් පනී . . .

10 months ago 12036 0

Hansa Pihatu Episode 193 | ගුරාගේ අරමුණ ඉටු වේවි ද?…

10 months ago 14885 0

Hansa Pihatu Episode 192 | ප්‍රියංවදා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

10 months ago 14155 0

Hansa Pihatu Episode 191 | දෙදෙනාගේ බලාපොරොතුව ඉටු වේවි ද?..

10 months ago 13209 0

Hansa Pihatu Episode 190 | මේ පාර යකා කවුරු වෙයිද ? . . .

10 months ago 125611 0

Hansa Pihatu Episode 189 | කිත්තා නැවත වැඩ පටන්ගනී . . .

10 months ago 12576 0

Hansa Pihatu Episode 188 | තිදෙනාගේ අරමුණ ඉටු වේවි ද?….

10 months ago 13052 0

Hansa Pihatu Episode 187 | ප්‍රියංවදා කැමති වේවි ද?….

10 months ago 11797 0

Hansa Pihatu Episode 186 | ගුරා මීලඟට කුමක් සිදුකරාවි ද?….

10 months ago 13174 0

Hansa Pihatu Episode 185 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

10 months ago 13657 0

Hansa Pihatu Episode 184 | කිත්තා මීළගට කුමක් කරයිද ? . . .

10 months ago 12034 0

Hansa Pihatu Episode 183 | කාලිංගට කුමක් වෙයිද ? . . .

10 months ago 12776 0

Hansa Pihatu Episode 182 | ප්‍රියංවදා සත්‍යම පවසාවි ද?….

10 months ago 14727 0

Hansa Pihatu Episode 181 | ප්‍රියංවදාගේ මේ සුදානම කුමකට ද?…..

10 months ago 14617 0

Hansa Pihatu Episode 180 | කිත්තාගේ මේ සූදානම කුමකට ද?…

10 months ago 11502 0

Hansa Pihatu Episode 179 | ප්‍රියංවදා සියල්ල කියාවිද ? . . .

10 months ago 13017 0

Hansa Pihatu Episode 178 | මීලගට කුමක් සිදුවේවී ද?…

10 months ago 13162 0

Hansa Pihatu Episode 177 | චුටි මැණිකේ අවවාදය පිළිගනීවි ද?….

10 months ago 13414 0

Hansa Pihatu Episode 176 | ප්‍රියංවදා බිය වුයේ ඇයි ද?…..

10 months ago 13184 0

Hansa Pihatu Episode 175 | ප්‍රියංවදා කුමක් කරයිද ? . . .

10 months ago 14587 0

Hansa Pihatu Episode 174 | මීලඟට කුමක් සිදුවෙයි ද?….

11 months ago 10984 0

Hansa Pihatu Episode 173 | ගුරාගේ මීලග සැලැස්ම කුමක් ද?….

11 months ago 11768 0

Hansa Pihatu Episode 172 | කිත්තාගේ මීලඟ සැලසුම කුමක් විය හැකි ද?..

11 months ago 12004 0

Hansa Pihatu Episode 171 | ප්‍රියංවදා ගෙදර යාවි ද?….

11 months ago 13607 0

Hansa Pihatu Episode 170 | කිත්තා පොලීසියට කොටුවෙයි ද?…

11 months ago 15163 0

Hansa Pihatu Episode 169 | ගුරා නැවතත් කිත්තාට වැඩ කරයිද ? . . .

11 months ago 15054 0

Hansa Pihatu Episode 168 | කිත්තා පොලීසියට කොටු වෙයි ද?…

11 months ago 13822 0

Hansa Pihatu Episode 167 | ප්‍රියංවදා පැන යන්නට උත්සාහ කරන්නේ ඇයි ද?…

11 months ago 13843 0

Hansa Pihatu Episode 166 | ප්‍රියංවදා සොයා ගැනීමට හැකි වේවි ද?…. .

11 months ago 11423 0

Hansa Pihatu Episode 165 | ප්‍රියංවදා බිය වුයේ ඇයි ද?…

11 months ago 14305 0

Hansa Pihatu Episode 164 | කාලිංගට ගෙදර යෑමට හැකිවෙයිද ? . . .

11 months ago 183310 0

Hansa Pihatu Episode 163 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කුමන කාරණයක් ගැන ද?…

11 months ago 13023 0

Hansa Pihatu Episode 162 | ගුරාගේ මීලඟ වෑයම කුමකට ද?…

11 months ago 13763 0

Hansa Pihatu Episode 161 | ගුනවන්ස ගේ උපදේශය පිළිගනීවි ද?..

11 months ago 11222 0

Hansa Pihatu Episode 160 | ගුරා කවටයා සොයා ගනීවිද?….

11 months ago 11144 0

Hansa Pihatu Episode 159 | පොලීසියට කාලිංගව සොයාගැනීමට හැකිවෙයිද ? . . .

11 months ago 11572 0

Hansa Pihatu Episode 158 | කිත්තා බොක්කීගේ බේරී පැනගනී . . .

11 months ago 10664 0

Hansa Pihatu Episode 157 | කිත්තාට බේරීමට හැකිවෙයිද ? . . .

11 months ago 11273 0

Hansa Pihatu Episode 156 | ඇත්තටම කිත්තා මෙසිදුවිමට සම්බන්ධ නැති ද?….

11 months ago 10491 0

Hansa Pihatu Episode 155 | ගුරුන්නාසේ පවසන්නේ කුමක් ද?…

11 months ago 11764 0

Hansa Pihatu Episode 154 | කිත්තාට හොදටෝම ගුටි . . .

11 months ago 12634 0

Hansa Pihatu Episode 153 | ගුණවංස බියවුයේ ඇයි ද?…

12 months ago 15194 0

Hansa Pihatu Episode 152 | කිත්තයියා පැහැර ගන්නේ කවුරුන් ද?…

12 months ago 12425 0

Hansa Pihatu Episode 151 | ගුණවංසගේ උපදෙස් පිළිගනීවි ද?….

12 months ago 12123 0

Hansa Pihatu Episode 150 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

12 months ago 12785 0

Hansa Pihatu Episode 149 | ගුණවන්ස සියල්ල පවසාවි ද?…

12 months ago 15147 0

Hansa Pihatu Episode 148 | ගුණවංස යන්නේ කොහේද?…

12 months ago 11896 0

Hansa Pihatu Episode 147 | මීලගට කුමක් සිදුවේවි ද?…

12 months ago 11722 0

Hansa Pihatu Episode 146 | ඇප ලබාගැනීම ට හැකිවේවි ද?…

12 months ago 9083 0

Hansa Pihatu Episode 145 | ගුරුන්නාංසේට කේන්තිගියේ ඇයි ?…

12 months ago 10624 0