Hansa Pihatu

hansa-pihatu
Hansa Pihatu Episode 203 | සියලුදේ නියම අකාරයෙන් විසදේවි ද?….

Hansa Pihatu Episode 203 | සියලුදේ නියම අකාරයෙන් විසදේවි ද?….

5 months ago 275125 0
Hansa Pihatu Episode 202 | කාලිංගගේ උපදෙස් පිළිගනිවිද?….

Hansa Pihatu Episode 202 | කාලිංගගේ උපදෙස් පිළිගනිවිද?….

5 months ago 20188 0
Hansa Pihatu Episode 201 | ප්‍රියංවදා පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

Hansa Pihatu Episode 201 | ප්‍රියංවදා පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

6 months ago 189010 0
Hansa Pihatu Episode 200 | කිත්තා තවත් සැලැස්මක් ක‍්‍රියාත්මක කරයි .

Hansa Pihatu Episode 200 | කිත්තා තවත් සැලැස්මක් ක‍්‍රියාත්මක කරයි .

6 months ago 170411 0
Hansa Pihatu Episode 199 | ප‍්‍රියංවදා කාලිංගට ආදරය කරයි ද? . . .

Hansa Pihatu Episode 199 | ප‍්‍රියංවදා කාලිංගට ආදරය කරයි ද? . . .

6 months ago 12247 0
Hansa Pihatu Episode 198 | ප්‍රියංවදාගේ කේන්තිය සාදාරණ ද?…..

Hansa Pihatu Episode 198 | ප්‍රියංවදාගේ කේන්තිය සාදාරණ ද?…..

6 months ago 144911 0
Hansa Pihatu Episode 197 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කවර කාරණයක් ගැන ද ?….

Hansa Pihatu Episode 197 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කවර කාරණයක් ගැන ද ?….

6 months ago 13305 0
Hansa Pihatu Episode 196 | කාලිංගගේ කේන්තිය සාදාරණ ද? …..

Hansa Pihatu Episode 196 | කාලිංගගේ කේන්තිය සාදාරණ ද? …..

6 months ago 13478 0
Hansa Pihatu Episode 195 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයි ද? . . .

Hansa Pihatu Episode 195 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයි ද? . . .

6 months ago 13232 0
Hansa Pihatu Episode 194 | ප්‍රියංවදා ගෙදරින් පනී . . .

Hansa Pihatu Episode 194 | ප්‍රියංවදා ගෙදරින් පනී . . .

6 months ago 10556 0
Hansa Pihatu Episode 193 | ගුරාගේ අරමුණ ඉටු වේවි ද?…

Hansa Pihatu Episode 193 | ගුරාගේ අරමුණ ඉටු වේවි ද?…

6 months ago 12825 0
Hansa Pihatu Episode 192 | ප්‍රියංවදා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

Hansa Pihatu Episode 192 | ප්‍රියංවදා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

6 months ago 12535 0
Hansa Pihatu Episode 191 | දෙදෙනාගේ බලාපොරොතුව ඉටු වේවි ද?..

Hansa Pihatu Episode 191 | දෙදෙනාගේ බලාපොරොතුව ඉටු වේවි ද?..

6 months ago 11639 0
Hansa Pihatu Episode 190 | මේ පාර යකා කවුරු වෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 190 | මේ පාර යකා කවුරු වෙයිද ? . . .

6 months ago 108911 0
Hansa Pihatu Episode 189 | කිත්තා නැවත වැඩ පටන්ගනී . . .

Hansa Pihatu Episode 189 | කිත්තා නැවත වැඩ පටන්ගනී . . .

6 months ago 10796 0
Hansa Pihatu Drama 01

Hansa Pihatu Episode 188 | තිදෙනාගේ අරමුණ ඉටු වේවි ද?….

6 months ago 11362 0
Hansa Pihatu Drama 31

Hansa Pihatu Episode 187 | ප්‍රියංවදා කැමති වේවි ද?….

6 months ago 10377 0
Hansa Pihatu Drama 30

Hansa Pihatu Episode 186 | ගුරා මීලඟට කුමක් සිදුකරාවි ද?….

6 months ago 11484 0
Hansa Pihatu Episode 185 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 185 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

6 months ago 12007 0
Hansa Pihatu Episode 184 | කිත්තා මීළගට කුමක් කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 184 | කිත්තා මීළගට කුමක් කරයිද ? . . .

6 months ago 10454 0
Hansa Pihatu Episode 183 | කාලිංගට කුමක් වෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 183 | කාලිංගට කුමක් වෙයිද ? . . .

6 months ago 10886 0
Hansa Pihatu Drama 24

Hansa Pihatu Episode 182 | ප්‍රියංවදා සත්‍යම පවසාවි ද?….

6 months ago 12927 0
Hansa Pihatu Drama 23

Hansa Pihatu Episode 181 | ප්‍රියංවදාගේ මේ සුදානම කුමකට ද?…..

6 months ago 12717 0
Hansa Pihatu Episode 180 | කිත්තාගේ මේ සූදානම කුමකට ද?…

Hansa Pihatu Episode 180 | කිත්තාගේ මේ සූදානම කුමකට ද?…

7 months ago 9872 0
Hansa Pihatu Episode 179 | ප්‍රියංවදා සියල්ල කියාවිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 179 | ප්‍රියංවදා සියල්ල කියාවිද ? . . .

7 months ago 11447 0
Hansa Pihatu Drama 18

Hansa Pihatu Episode 178 | මීලගට කුමක් සිදුවේවී ද?…

7 months ago 11592 0
Hansa Pihatu Drama 17

Hansa Pihatu Episode 177 | චුටි මැණිකේ අවවාදය පිළිගනීවි ද?….

7 months ago 11674 0
Hansa Pihatu Drama 16

Hansa Pihatu Episode 176 | ප්‍රියංවදා බිය වුයේ ඇයි ද?…..

7 months ago 11684 0
Hansa Pihatu Episode 175 | ප්‍රියංවදා කුමක් කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 175 | ප්‍රියංවදා කුමක් කරයිද ? . . .

7 months ago 12867 0
Hansa Pihatu Drama 13

Hansa Pihatu Episode 174 | මීලඟට කුමක් සිදුවෙයි ද?….

7 months ago 9594 0
Hansa Pihatu Drama 11

Hansa Pihatu Episode 173 | ගුරාගේ මීලග සැලැස්ම කුමක් ද?….

7 months ago 10518 0
Hansa Pihatu Episode 172 | කිත්තාගේ මීලඟ සැලසුම කුමක් විය හැකි ද?..

Hansa Pihatu Episode 172 | කිත්තාගේ මීලඟ සැලසුම කුමක් විය හැකි ද?..

7 months ago 10504 0
Hansa Pihatu Episode 171 | ප්‍රියංවදා ගෙදර යාවි ද?….

Hansa Pihatu Episode 171 | ප්‍රියංවදා ගෙදර යාවි ද?….

7 months ago 11967 0
Hansa Pihatu Episode 170 | කිත්තා පොලීසියට කොටුවෙයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 170 | කිත්තා පොලීසියට කොටුවෙයි ද?…

7 months ago 13543 0
Hansa Pihatu Episode 169 | ගුරා නැවතත් කිත්තාට වැඩ කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 169 | ගුරා නැවතත් කිත්තාට වැඩ කරයිද ? . . .

7 months ago 13304 0
Hansa Pihatu Episode 168 | කිත්තා පොලීසියට කොටු වෙයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 168 | කිත්තා පොලීසියට කොටු වෙයි ද?…

7 months ago 12292 0
Hansa Pihatu Episode 167 | ප්‍රියංවදා පැන යන්නට උත්සාහ කරන්නේ ඇයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 167 | ප්‍රියංවදා පැන යන්නට උත්සාහ කරන්නේ ඇයි ද?…

7 months ago 12323 0
Hansa Pihatu Episode 166 | ප්‍රියංවදා සොයා ගැනීමට හැකි වේවි ද?…. .

Hansa Pihatu Episode 166 | ප්‍රියංවදා සොයා ගැනීමට හැකි වේවි ද?…. .

7 months ago 9813 0
Hansa Pihatu Episode 165 | ප්‍රියංවදා බිය වුයේ ඇයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 165 | ප්‍රියංවදා බිය වුයේ ඇයි ද?…

7 months ago 12855 0
Hansa Pihatu Episode 164 | කාලිංගට ගෙදර යෑමට හැකිවෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 164 | කාලිංගට ගෙදර යෑමට හැකිවෙයිද ? . . .

7 months ago 164410 0
Hansa Pihatu Episode 163 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කුමන කාරණයක් ගැන ද?…

Hansa Pihatu Episode 163 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කුමන කාරණයක් ගැන ද?…

7 months ago 11643 0
Hansa Pihatu Episode 162 | ගුරාගේ මීලඟ වෑයම කුමකට ද?…

Hansa Pihatu Episode 162 | ගුරාගේ මීලඟ වෑයම කුමකට ද?…

7 months ago 12093 0
Hansa Pihatu Episode 161 | ගුනවන්ස ගේ උපදේශය පිළිගනීවි ද?..

Hansa Pihatu Episode 161 | ගුනවන්ස ගේ උපදේශය පිළිගනීවි ද?..

7 months ago 9812 0
Hansa Pihatu Episode 160 | ගුරා කවටයා සොයා ගනීවිද?….

Hansa Pihatu Episode 160 | ගුරා කවටයා සොයා ගනීවිද?….

7 months ago 9674 0
Hansa Pihatu Episode 159 | පොලීසියට කාලිංගව සොයාගැනීමට හැකිවෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 159 | පොලීසියට කාලිංගව සොයාගැනීමට හැකිවෙයිද ? . . .

8 months ago 10052 0
Hansa Pihatu Episode 158 | කිත්තා බොක්කීගේ බේරී පැනගනී . . .

Hansa Pihatu Episode 158 | කිත්තා බොක්කීගේ බේරී පැනගනී . . .

8 months ago 9074 0
Hansa Pihatu Episode 157 | කිත්තාට බේරීමට හැකිවෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 157 | කිත්තාට බේරීමට හැකිවෙයිද ? . . .

8 months ago 9853 0
Hansa Pihatu Episode 156 | ඇත්තටම කිත්තා මෙසිදුවිමට සම්බන්ධ නැති ද?….

Hansa Pihatu Episode 156 | ඇත්තටම කිත්තා මෙසිදුවිමට සම්බන්ධ නැති ද?….

8 months ago 9101 0
Hansa Pihatu Episode 155 | ගුරුන්නාසේ පවසන්නේ කුමක් ද?…

Hansa Pihatu Episode 155 | ගුරුන්නාසේ පවසන්නේ කුමක් ද?…

8 months ago 10254 0
Hansa Pihatu Episode 154 | කිත්තාට හොදටෝම ගුටි . . .

Hansa Pihatu Episode 154 | කිත්තාට හොදටෝම ගුටි . . .

8 months ago 11144 0
Hansa Pihatu Episode 153 | ගුණවංස බියවුයේ ඇයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 153 | ගුණවංස බියවුයේ ඇයි ද?…

8 months ago 13464 0
Hansa Pihatu Episode 152 | කිත්තයියා පැහැර ගන්නේ කවුරුන් ද?…

Hansa Pihatu Episode 152 | කිත්තයියා පැහැර ගන්නේ කවුරුන් ද?…

8 months ago 11015 0
Hansa Pihatu Episode 151 | ගුණවංසගේ උපදෙස් පිළිගනීවි ද?….

Hansa Pihatu Episode 151 | ගුණවංසගේ උපදෙස් පිළිගනීවි ද?….

8 months ago 10413 0
Hansa Pihatu Episode 150 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 150 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

8 months ago 10715 0
Hansa Pihatu Episode 149 | ගුණවන්ස සියල්ල පවසාවි ද?…

Hansa Pihatu Episode 149 | ගුණවන්ස සියල්ල පවසාවි ද?…

8 months ago 13497 0
Hansa Pihatu Episode 148 | ගුණවංස යන්නේ කොහේද?…

Hansa Pihatu Episode 148 | ගුණවංස යන්නේ කොහේද?…

8 months ago 10396 0
Hansa Pihatu Episode 147 | මීලගට කුමක් සිදුවේවි ද?…

Hansa Pihatu Episode 147 | මීලගට කුමක් සිදුවේවි ද?…

8 months ago 10092 0
Hansa Pihatu Episode 146 | ඇප ලබාගැනීම ට හැකිවේවි ද?…

Hansa Pihatu Episode 146 | ඇප ලබාගැනීම ට හැකිවේවි ද?…

8 months ago 7733 0
Hansa Pihatu Episode 145 | ගුරුන්නාංසේට කේන්තිගියේ ඇයි ?…

Hansa Pihatu Episode 145 | ගුරුන්නාංසේට කේන්තිගියේ ඇයි ?…

8 months ago 9024 0