Hansa Pihatu

hansa-pihatu
Hansa Pihatu Episode 203 | සියලුදේ නියම අකාරයෙන් විසදේවි ද?….

Hansa Pihatu Episode 203 | සියලුදේ නියම අකාරයෙන් විසදේවි ද?….

3 months ago 253825 0
Hansa Pihatu Episode 202 | කාලිංගගේ උපදෙස් පිළිගනිවිද?….

Hansa Pihatu Episode 202 | කාලිංගගේ උපදෙස් පිළිගනිවිද?….

3 months ago 18338 0
Hansa Pihatu Episode 201 | ප්‍රියංවදා පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

Hansa Pihatu Episode 201 | ප්‍රියංවදා පවසන්නේ කවර කාරණයක් ගැන ද?….

3 months ago 167110 0
Hansa Pihatu Episode 200 | කිත්තා තවත් සැලැස්මක් ක‍්‍රියාත්මක කරයි .

Hansa Pihatu Episode 200 | කිත්තා තවත් සැලැස්මක් ක‍්‍රියාත්මක කරයි .

3 months ago 157111 0
Hansa Pihatu Episode 199 | ප‍්‍රියංවදා කාලිංගට ආදරය කරයි ද? . . .

Hansa Pihatu Episode 199 | ප‍්‍රියංවදා කාලිංගට ආදරය කරයි ද? . . .

3 months ago 11087 0
Hansa Pihatu Episode 198 | ප්‍රියංවදාගේ කේන්තිය සාදාරණ ද?…..

Hansa Pihatu Episode 198 | ප්‍රියංවදාගේ කේන්තිය සාදාරණ ද?…..

3 months ago 133711 0
Hansa Pihatu Episode 197 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කවර කාරණයක් ගැන ද ?….

Hansa Pihatu Episode 197 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කවර කාරණයක් ගැන ද ?….

3 months ago 11585 0
Hansa Pihatu Episode 196 | කාලිංගගේ කේන්තිය සාදාරණ ද? …..

Hansa Pihatu Episode 196 | කාලිංගගේ කේන්තිය සාදාරණ ද? …..

4 months ago 12368 0
Hansa Pihatu Episode 195 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයි ද? . . .

Hansa Pihatu Episode 195 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයි ද? . . .

4 months ago 11722 0
Hansa Pihatu Episode 194 | ප්‍රියංවදා ගෙදරින් පනී . . .

Hansa Pihatu Episode 194 | ප්‍රියංවදා ගෙදරින් පනී . . .

4 months ago 9506 0
Hansa Pihatu Episode 193 | ගුරාගේ අරමුණ ඉටු වේවි ද?…

Hansa Pihatu Episode 193 | ගුරාගේ අරමුණ ඉටු වේවි ද?…

4 months ago 11355 0
Hansa Pihatu Episode 192 | ප්‍රියංවදා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

Hansa Pihatu Episode 192 | ප්‍රියංවදා සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

4 months ago 11445 0
Hansa Pihatu Episode 191 | දෙදෙනාගේ බලාපොරොතුව ඉටු වේවි ද?..

Hansa Pihatu Episode 191 | දෙදෙනාගේ බලාපොරොතුව ඉටු වේවි ද?..

4 months ago 10679 0
Hansa Pihatu Episode 190 | මේ පාර යකා කවුරු වෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 190 | මේ පාර යකා කවුරු වෙයිද ? . . .

4 months ago 98711 0
Hansa Pihatu Episode 189 | කිත්තා නැවත වැඩ පටන්ගනී . . .

Hansa Pihatu Episode 189 | කිත්තා නැවත වැඩ පටන්ගනී . . .

4 months ago 9816 0
Hansa Pihatu Drama 01

Hansa Pihatu Episode 188 | තිදෙනාගේ අරමුණ ඉටු වේවි ද?….

4 months ago 10332 0
Hansa Pihatu Drama 31

Hansa Pihatu Episode 187 | ප්‍රියංවදා කැමති වේවි ද?….

4 months ago 9357 0
Hansa Pihatu Drama 30

Hansa Pihatu Episode 186 | ගුරා මීලඟට කුමක් සිදුකරාවි ද?….

4 months ago 10404 0
Hansa Pihatu Episode 185 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 185 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

4 months ago 11047 0
Hansa Pihatu Episode 184 | කිත්තා මීළගට කුමක් කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 184 | කිත්තා මීළගට කුමක් කරයිද ? . . .

4 months ago 9414 0
Hansa Pihatu Episode 183 | කාලිංගට කුමක් වෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 183 | කාලිංගට කුමක් වෙයිද ? . . .

4 months ago 9656 0
Hansa Pihatu Drama 24

Hansa Pihatu Episode 182 | ප්‍රියංවදා සත්‍යම පවසාවි ද?….

4 months ago 11887 0
Hansa Pihatu Drama 23

Hansa Pihatu Episode 181 | ප්‍රියංවදාගේ මේ සුදානම කුමකට ද?…..

4 months ago 11437 0
Hansa Pihatu Episode 180 | කිත්තාගේ මේ සූදානම කුමකට ද?…

Hansa Pihatu Episode 180 | කිත්තාගේ මේ සූදානම කුමකට ද?…

4 months ago 8872 0
Hansa Pihatu Episode 179 | ප්‍රියංවදා සියල්ල කියාවිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 179 | ප්‍රියංවදා සියල්ල කියාවිද ? . . .

4 months ago 10017 0
Hansa Pihatu Drama 18

Hansa Pihatu Episode 178 | මීලගට කුමක් සිදුවේවී ද?…

4 months ago 10502 0
Hansa Pihatu Drama 17

Hansa Pihatu Episode 177 | චුටි මැණිකේ අවවාදය පිළිගනීවි ද?….

4 months ago 10504 0
Hansa Pihatu Drama 16

Hansa Pihatu Episode 176 | ප්‍රියංවදා බිය වුයේ ඇයි ද?…..

4 months ago 10564 0
Hansa Pihatu Episode 175 | ප්‍රියංවදා කුමක් කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 175 | ප්‍රියංවදා කුමක් කරයිද ? . . .

5 months ago 11267 0
Hansa Pihatu Drama 13

Hansa Pihatu Episode 174 | මීලඟට කුමක් සිදුවෙයි ද?….

5 months ago 8564 0
Hansa Pihatu Drama 11

Hansa Pihatu Episode 173 | ගුරාගේ මීලග සැලැස්ම කුමක් ද?….

5 months ago 9688 0
Hansa Pihatu Episode 172 | කිත්තාගේ මීලඟ සැලසුම කුමක් විය හැකි ද?..

Hansa Pihatu Episode 172 | කිත්තාගේ මීලඟ සැලසුම කුමක් විය හැකි ද?..

5 months ago 9534 0
Hansa Pihatu Episode 171 | ප්‍රියංවදා ගෙදර යාවි ද?….

Hansa Pihatu Episode 171 | ප්‍රියංවදා ගෙදර යාවි ද?….

5 months ago 10617 0
Hansa Pihatu Episode 170 | කිත්තා පොලීසියට කොටුවෙයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 170 | කිත්තා පොලීසියට කොටුවෙයි ද?…

5 months ago 12283 0
Hansa Pihatu Episode 169 | ගුරා නැවතත් කිත්තාට වැඩ කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 169 | ගුරා නැවතත් කිත්තාට වැඩ කරයිද ? . . .

5 months ago 11984 0
Hansa Pihatu Episode 168 | කිත්තා පොලීසියට කොටු වෙයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 168 | කිත්තා පොලීසියට කොටු වෙයි ද?…

5 months ago 11292 0
Hansa Pihatu Episode 167 | ප්‍රියංවදා පැන යන්නට උත්සාහ කරන්නේ ඇයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 167 | ප්‍රියංවදා පැන යන්නට උත්සාහ කරන්නේ ඇයි ද?…

5 months ago 11323 0
Hansa Pihatu Episode 166 | ප්‍රියංවදා සොයා ගැනීමට හැකි වේවි ද?…. .

Hansa Pihatu Episode 166 | ප්‍රියංවදා සොයා ගැනීමට හැකි වේවි ද?…. .

5 months ago 8723 0
Hansa Pihatu Episode 165 | ප්‍රියංවදා බිය වුයේ ඇයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 165 | ප්‍රියංවදා බිය වුයේ ඇයි ද?…

5 months ago 11785 0
Hansa Pihatu Episode 164 | කාලිංගට ගෙදර යෑමට හැකිවෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 164 | කාලිංගට ගෙදර යෑමට හැකිවෙයිද ? . . .

5 months ago 151810 0
Hansa Pihatu Episode 163 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කුමන කාරණයක් ගැන ද?…

Hansa Pihatu Episode 163 | දෙදෙනාගේ කතා බහ කුමන කාරණයක් ගැන ද?…

5 months ago 10703 0
Hansa Pihatu Episode 162 | ගුරාගේ මීලඟ වෑයම කුමකට ද?…

Hansa Pihatu Episode 162 | ගුරාගේ මීලඟ වෑයම කුමකට ද?…

5 months ago 11003 0
Hansa Pihatu Episode 161 | ගුනවන්ස ගේ උපදේශය පිළිගනීවි ද?..

Hansa Pihatu Episode 161 | ගුනවන්ස ගේ උපදේශය පිළිගනීවි ද?..

5 months ago 8832 0
Hansa Pihatu Episode 160 | ගුරා කවටයා සොයා ගනීවිද?….

Hansa Pihatu Episode 160 | ගුරා කවටයා සොයා ගනීවිද?….

5 months ago 8624 0
Hansa Pihatu Episode 159 | පොලීසියට කාලිංගව සොයාගැනීමට හැකිවෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 159 | පොලීසියට කාලිංගව සොයාගැනීමට හැකිවෙයිද ? . . .

5 months ago 9022 0
Hansa Pihatu Episode 158 | කිත්තා බොක්කීගේ බේරී පැනගනී . . .

Hansa Pihatu Episode 158 | කිත්තා බොක්කීගේ බේරී පැනගනී . . .

5 months ago 8144 0
Hansa Pihatu Episode 157 | කිත්තාට බේරීමට හැකිවෙයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 157 | කිත්තාට බේරීමට හැකිවෙයිද ? . . .

5 months ago 8803 0
Hansa Pihatu Episode 156 | ඇත්තටම කිත්තා මෙසිදුවිමට සම්බන්ධ නැති ද?….

Hansa Pihatu Episode 156 | ඇත්තටම කිත්තා මෙසිදුවිමට සම්බන්ධ නැති ද?….

5 months ago 8141 0
Hansa Pihatu Episode 155 | ගුරුන්නාසේ පවසන්නේ කුමක් ද?…

Hansa Pihatu Episode 155 | ගුරුන්නාසේ පවසන්නේ කුමක් ද?…

5 months ago 9254 0
Hansa Pihatu Episode 154 | කිත්තාට හොදටෝම ගුටි . . .

Hansa Pihatu Episode 154 | කිත්තාට හොදටෝම ගුටි . . .

6 months ago 10084 0
Hansa Pihatu Episode 153 | ගුණවංස බියවුයේ ඇයි ද?…

Hansa Pihatu Episode 153 | ගුණවංස බියවුයේ ඇයි ද?…

6 months ago 12414 0
Hansa Pihatu Episode 152 | කිත්තයියා පැහැර ගන්නේ කවුරුන් ද?…

Hansa Pihatu Episode 152 | කිත්තයියා පැහැර ගන්නේ කවුරුන් ද?…

6 months ago 9955 0
Hansa Pihatu Episode 151 | ගුණවංසගේ උපදෙස් පිළිගනීවි ද?….

Hansa Pihatu Episode 151 | ගුණවංසගේ උපදෙස් පිළිගනීවි ද?….

6 months ago 9363 0
Hansa Pihatu Episode 150 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

Hansa Pihatu Episode 150 | ගුරා කාලිංගට කුමක් කරයිද ? . . .

6 months ago 9445 0
Hansa Pihatu Episode 149 | ගුණවන්ස සියල්ල පවසාවි ද?…

Hansa Pihatu Episode 149 | ගුණවන්ස සියල්ල පවසාවි ද?…

6 months ago 12257 0
Hansa Pihatu Episode 148 | ගුණවංස යන්නේ කොහේද?…

Hansa Pihatu Episode 148 | ගුණවංස යන්නේ කොහේද?…

6 months ago 9446 0
Hansa Pihatu Episode 147 | මීලගට කුමක් සිදුවේවි ද?…

Hansa Pihatu Episode 147 | මීලගට කුමක් සිදුවේවි ද?…

6 months ago 9102 0
Hansa Pihatu Episode 146 | ඇප ලබාගැනීම ට හැකිවේවි ද?…

Hansa Pihatu Episode 146 | ඇප ලබාගැනීම ට හැකිවේවි ද?…

6 months ago 7003 0
Hansa Pihatu Episode 145 | ගුරුන්නාංසේට කේන්තිගියේ ඇයි ?…

Hansa Pihatu Episode 145 | ගුරුන්නාංසේට කේන්තිගියේ ඇයි ?…

6 months ago 7954 0