Danna Kenek

Danna Kenek (1)
2017.01.21 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Malini Fonseka

2017.01.21 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Malini Fonseka

2 days ago 3574 0
2017.01.14 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Channa Wijewardena

2017.01.14 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Channa Wijewardena

1 week ago 9789 0
2017.01.07 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Mahendra Perera

2017.01.07 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Mahendra Perera

2 weeks ago 4252 0
2016.12.24 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Pubudu Chathuranga

2016.12.24 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Pubudu Chathuranga

1 month ago 6294 0
2016.12.17 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Iranganie Serasinghe

2016.12.17 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Iranganie Serasinghe

1 month ago 11145 0
2016.12.10 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Klitas Mendis

2016.12.10 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Klitas Mendis

1 month ago 7483 0
2016.12.03 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with H.M Jayawardena

2016.12.03 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with H.M Jayawardena

2 months ago 8562 0
2016.11.26 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Tenisan Kure.

2016.11.26 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Tenisan Kure.

2 months ago 7844 0
danna-kenek-19

2016.11.19 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Keerthi Pasquel.

2 months ago 12325 0
2016.11.12 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Dilhani Ekanayake

2016.11.12 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Dilhani Ekanayake

2 months ago 15107 0
2016.10.29 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Rohana Beddage.

2016.10.29 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Rohana Beddage.

3 months ago 9989 0
2016.10.22 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Rathna Sri Wijesinghe

2016.10.22 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Rathna Sri Wijesinghe

3 months ago 449724 0
2016.10.08 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Wilson Karu

2016.10.08 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Wilson Karu

4 months ago 12329 0
2016.10.01 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Wasantha Dukgannarala

2016.10.01 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Wasantha Dukgannarala

4 months ago 14985 0
2016.09.24 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Roy De Silva

2016.09.24 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Roy De Silva

4 months ago 10811 0
2016.09.17 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Amarasiri Kalansuriya

2016.09.17 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Amarasiri Kalansuriya

4 months ago 13384 0
2016.09.10 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Madumadawa Aravinda

2016.09.10 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Madumadawa Aravinda

5 months ago 23817 0
2016.09.03 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Sunil Perera

2016.09.03 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Sunil Perera

5 months ago 17836 0
2016.08.27 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Bandu Samarasinghe

2016.08.27 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Bandu Samarasinghe

5 months ago 21019 0
2016.08.20 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Geetha Kumarasinghe

2016.08.20 – Danna Kenek “දන්න කෙනෙක්” | Interview with Geetha Kumarasinghe

5 months ago 15616 0