Badde Kulawamiya

B Kulawamiya
Bedde Kulawamiya Episode 22 | චංචලා තේමිය විවාහය සාර්ථක වේවි ද?. . .

Bedde Kulawamiya Episode 22 | චංචලා තේමිය විවාහය සාර්ථක වේවි ද?. . .

6 days ago 3463 0
Bedde Kulawamiya Episode 21 | තේමිය ඇත්තටම විවාහ වේවි ද?  . . .

Bedde Kulawamiya Episode 21 | තේමිය ඇත්තටම විවාහ වේවි ද? . . .

2 weeks ago 9084 0
Bedde Kulawamiya Episode 20 | තේමිය චංචලා සමග විවාහ වේවි ද? . . .

Bedde Kulawamiya Episode 20 | තේමිය චංචලා සමග විවාහ වේවි ද? . . .

3 weeks ago 8537 0
Bedde Kulawamiya Episode 19 | තේමිය කියන්නේ ඇත්තක් ද?. . .

Bedde Kulawamiya Episode 19 | තේමිය කියන්නේ ඇත්තක් ද?. . .

4 weeks ago 9535 0
Bedde Kulawamiya Episode 18 | ශෙරීන් තෙමියට කියන්නේ ඇත්තක් ද? . . .

Bedde Kulawamiya Episode 18 | ශෙරීන් තෙමියට කියන්නේ ඇත්තක් ද? . . .

1 month ago 8407 0
Bedde Kulawamiya Episode 17 | තේමිය නිධානය ගැනීමට කැමතිවේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 17 | තේමිය නිධානය ගැනීමට කැමතිවේවි ද?…

1 month ago 8429 0
Bedde Kulawamiya Episode 16 | ගුණසෝම තේමියට මාරුවීමක් ලබාදේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 16 | ගුණසෝම තේමියට මාරුවීමක් ලබාදේවි ද?…

2 months ago 8872 0
Bedde Kulawamiya Episode 15 | එඩ්වින් එකඟ වේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 15 | එඩ්වින් එකඟ වේවි ද?…

2 months ago 10696 0
Bedde Kulawamiya Episode 14 | තේමිය පවසන දේ වටහාගනිවී ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 14 | තේමිය පවසන දේ වටහාගනිවී ද?…

2 months ago 10397 0
Bedde Kulawamiya Episode 13 | තේමියගේ මව සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 13 | තේමියගේ මව සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

2 months ago 10673 0
Bedde Kulawamiya Episode 12 | තේමිය පවසන්නේ කුමක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 12 | තේමිය පවසන්නේ කුමක් ද?…

3 months ago 8504 0
Bedde Kulawamiya Episode 11 |    තේමිය සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 11 | තේමිය සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

3 months ago 9755 0
Bedde Kulawamiya Episode 10 |   තේමිය පවසන්නේ කුමන කරුණක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 10 | තේමිය පවසන්නේ කුමන කරුණක් ද?…

3 months ago 10824 0
Bedde Kulawamiya Episode 09 |   ඇය පවසන්නේ කුමන කරුණක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 09 | ඇය පවසන්නේ කුමන කරුණක් ද?…

3 months ago 10694 0
Bedde Kulawamiya Episode 08 | තේමිය කුමක් සිදුකරාවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 08 | තේමිය කුමක් සිදුකරාවි ද?…

3 months ago 10974 0
Bedde Kulawamiya Episode 07 | තේමිය ඇයව තේරුම්ගනීවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 07 | තේමිය ඇයව තේරුම්ගනීවි ද?…

4 months ago 11695 0
Bedde Kulawamiya Episode 06 | තෙමියගේ අදහස් වෙනස් කිරීමට මවට හැකි වේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 06 | තෙමියගේ අදහස් වෙනස් කිරීමට මවට හැකි වේවි ද?…

4 months ago 10052 0
Bedde Kulawamiya Episode 05 | තේමිය කුමක් සිදුකරාවි  ද?..

Bedde Kulawamiya Episode 05 | තේමිය කුමක් සිදුකරාවි ද?..

4 months ago 9641 0
Bedde Kulawamiya Episode 04 | ශෙරීන්ට තේමිය නැවත ගෙන්වාගැනීමට හැකි වේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 04 | ශෙරීන්ට තේමිය නැවත ගෙන්වාගැනීමට හැකි වේවි ද?…

4 months ago 9996 0
Bedde Kulawamiya Episode 03 | තේමියගේ ගමන වැළක්විය හැකි වේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 03 | තේමියගේ ගමන වැළක්විය හැකි වේවි ද?…

5 months ago 12316 0
Badde Kulawamiya Episode 02 | සෑම ඉරිදාවකම රාත්‍රී 8.30 ට “බැද්දේ කුලවමිය . .”

Badde Kulawamiya Episode 02 | සෑම ඉරිදාවකම රාත්‍රී 8.30 ට “බැද්දේ කුලවමිය . .”

5 months ago 12265 0
Badde Kulawamiya Episode 01

Badde Kulawamiya Episode 01| සෑම ඉරිදාවකම රාත්‍රී 8.30 ට “බැද්දේ කුලවමිය . .”

5 months ago 12618 0