Badde Kulawamiya

B Kulawamiya
Bedde Kulawamiya Episode 28 | එඩ්වින් තේමිය ගැන කියන කතාව සතයක් ද?. . .

Bedde Kulawamiya Episode 28 | එඩ්වින් තේමිය ගැන කියන කතාව සතයක් ද?. . .

3 days ago 4602 0
Bedde Kulawamiya Episode 28 | තේමිය සිදුවන දෙය වටහාගානීවී ද? . . . . .

Bedde Kulawamiya Episode 28 | තේමිය සිදුවන දෙය වටහාගානීවී ද? . . . . .

1 week ago 7486 0
Bedde Kulawamiya Episode 27 | තෙමියගේ මව චංචලාගේ සිත වෙනස්කරාවි ද? . . . .

Bedde Kulawamiya Episode 27 | තෙමියගේ මව චංචලාගේ සිත වෙනස්කරාවි ද? . . . .

2 weeks ago 8752 0
Bedde Kulawamiya Episode 26 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද? . . .

Bedde Kulawamiya Episode 26 | මීළඟට කුමක් සිදුවේවි ද? . . .

3 weeks ago 98910 0
Bedde Kulawamiya Episode 25 | තේමියට මවගේ අවසරය ලැබේවි ද? . . .

Bedde Kulawamiya Episode 25 | තේමියට මවගේ අවසරය ලැබේවි ද? . . .

1 month ago 9996 0
Bedde Kulawamiya Episode 24 | තේමිය කුමක් කරයි ද? . . .

Bedde Kulawamiya Episode 24 | තේමිය කුමක් කරයි ද? . . .

1 month ago 12007 0
Bedde Kulawamiya Episode 23 | තෙමියගේ මව විවාහයට කමති වේවි ද? . . .

Bedde Kulawamiya Episode 23 | තෙමියගේ මව විවාහයට කමති වේවි ද? . . .

2 months ago 10866 0
Bedde Kulawamiya Episode 22 | චංචලා තේමිය විවාහය සාර්ථක වේවි ද?. . .

Bedde Kulawamiya Episode 22 | චංචලා තේමිය විවාහය සාර්ථක වේවි ද?. . .

2 months ago 8183 0
Bedde Kulawamiya Episode 21 | තේමිය ඇත්තටම විවාහ වේවි ද?  . . .

Bedde Kulawamiya Episode 21 | තේමිය ඇත්තටම විවාහ වේවි ද? . . .

2 months ago 12384 0
Bedde Kulawamiya Episode 20 | තේමිය චංචලා සමග විවාහ වේවි ද? . . .

Bedde Kulawamiya Episode 20 | තේමිය චංචලා සමග විවාහ වේවි ද? . . .

2 months ago 11358 0
Bedde Kulawamiya Episode 19 | තේමිය කියන්නේ ඇත්තක් ද?. . .

Bedde Kulawamiya Episode 19 | තේමිය කියන්නේ ඇත්තක් ද?. . .

2 months ago 12056 0
Bedde Kulawamiya Episode 18 | ශෙරීන් තෙමියට කියන්නේ ඇත්තක් ද? . . .

Bedde Kulawamiya Episode 18 | ශෙරීන් තෙමියට කියන්නේ ඇත්තක් ද? . . .

3 months ago 109211 0
Bedde Kulawamiya Episode 17 | තේමිය නිධානය ගැනීමට කැමතිවේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 17 | තේමිය නිධානය ගැනීමට කැමතිවේවි ද?…

3 months ago 10709 0
Bedde Kulawamiya Episode 16 | ගුණසෝම තේමියට මාරුවීමක් ලබාදේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 16 | ගුණසෝම තේමියට මාරුවීමක් ලබාදේවි ද?…

3 months ago 11093 0
Bedde Kulawamiya Episode 15 | එඩ්වින් එකඟ වේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 15 | එඩ්වින් එකඟ වේවි ද?…

3 months ago 13008 0
Bedde Kulawamiya Episode 14 | තේමිය පවසන දේ වටහාගනිවී ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 14 | තේමිය පවසන දේ වටහාගනිවී ද?…

4 months ago 12599 0
Bedde Kulawamiya Episode 13 | තේමියගේ මව සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 13 | තේමියගේ මව සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

4 months ago 12853 0
Bedde Kulawamiya Episode 12 | තේමිය පවසන්නේ කුමක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 12 | තේමිය පවසන්නේ කුමක් ද?…

4 months ago 10455 0
Bedde Kulawamiya Episode 11 |    තේමිය සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 11 | තේමිය සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

4 months ago 11765 0
Bedde Kulawamiya Episode 10 |   තේමිය පවසන්නේ කුමන කරුණක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 10 | තේමිය පවසන්නේ කුමන කරුණක් ද?…

5 months ago 12845 0
Bedde Kulawamiya Episode 09 |   ඇය පවසන්නේ කුමන කරුණක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 09 | ඇය පවසන්නේ කුමන කරුණක් ද?…

5 months ago 12694 0
Bedde Kulawamiya Episode 08 | තේමිය කුමක් සිදුකරාවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 08 | තේමිය කුමක් සිදුකරාවි ද?…

5 months ago 12964 0
Bedde Kulawamiya Episode 07 | තේමිය ඇයව තේරුම්ගනීවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 07 | තේමිය ඇයව තේරුම්ගනීවි ද?…

5 months ago 13965 0
Bedde Kulawamiya Episode 06 | තෙමියගේ අදහස් වෙනස් කිරීමට මවට හැකි වේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 06 | තෙමියගේ අදහස් වෙනස් කිරීමට මවට හැකි වේවි ද?…

5 months ago 12182 0
Bedde Kulawamiya Episode 05 | තේමිය කුමක් සිදුකරාවි  ද?..

Bedde Kulawamiya Episode 05 | තේමිය කුමක් සිදුකරාවි ද?..

6 months ago 11851 0
Bedde Kulawamiya Episode 04 | ශෙරීන්ට තේමිය නැවත ගෙන්වාගැනීමට හැකි වේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 04 | ශෙරීන්ට තේමිය නැවත ගෙන්වාගැනීමට හැකි වේවි ද?…

6 months ago 12006 0
Bedde Kulawamiya Episode 03 | තේමියගේ ගමන වැළක්විය හැකි වේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 03 | තේමියගේ ගමන වැළක්විය හැකි වේවි ද?…

6 months ago 14436 0
Badde Kulawamiya Episode 02 | සෑම ඉරිදාවකම රාත්‍රී 8.30 ට “බැද්දේ කුලවමිය . .”

Badde Kulawamiya Episode 02 | සෑම ඉරිදාවකම රාත්‍රී 8.30 ට “බැද්දේ කුලවමිය . .”

6 months ago 14717 0
Badde Kulawamiya Episode 01

Badde Kulawamiya Episode 01| සෑම ඉරිදාවකම රාත්‍රී 8.30 ට “බැද්දේ කුලවමිය . .”

7 months ago 156010 0