Badde Kulawamiya

B Kulawamiya
Bedde Kulawamiya Episode 13 | තේමියගේ මව සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 13 | තේමියගේ මව සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

4 days ago 4722 0
Bedde Kulawamiya Episode 12 | තේමිය පවසන්නේ කුමක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 12 | තේමිය පවසන්නේ කුමක් ද?…

2 weeks ago 5113 0
Bedde Kulawamiya Episode 11 |    තේමිය සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 11 | තේමිය සිදුකරන්නට යන්නේ කුමක් ද?…

3 weeks ago 6343 0
Bedde Kulawamiya Episode 10 |   තේමිය පවසන්නේ කුමන කරුණක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 10 | තේමිය පවසන්නේ කුමන කරුණක් ද?…

4 weeks ago 7123 0
Bedde Kulawamiya Episode 09 |   ඇය පවසන්නේ කුමන කරුණක් ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 09 | ඇය පවසන්නේ කුමන කරුණක් ද?…

1 month ago 7383 0
Bedde Kulawamiya Episode 08 | තේමිය කුමක් සිදුකරාවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 08 | තේමිය කුමක් සිදුකරාවි ද?…

1 month ago 7724 0
Bedde Kulawamiya Episode 07 | තේමිය ඇයව තේරුම්ගනීවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 07 | තේමිය ඇයව තේරුම්ගනීවි ද?…

2 months ago 8575 0
Bedde Kulawamiya Episode 06 | තෙමියගේ අදහස් වෙනස් කිරීමට මවට හැකි වේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 06 | තෙමියගේ අදහස් වෙනස් කිරීමට මවට හැකි වේවි ද?…

2 months ago 6672 0
Bedde Kulawamiya Episode 05 | තේමිය කුමක් සිදුකරාවි  ද?..

Bedde Kulawamiya Episode 05 | තේමිය කුමක් සිදුකරාවි ද?..

2 months ago 6711 0
Bedde Kulawamiya Episode 04 | ශෙරීන්ට තේමිය නැවත ගෙන්වාගැනීමට හැකි වේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 04 | ශෙරීන්ට තේමිය නැවත ගෙන්වාගැනීමට හැකි වේවි ද?…

2 months ago 6894 0
Bedde Kulawamiya Episode 03 | තේමියගේ ගමන වැළක්විය හැකි වේවි ද?…

Bedde Kulawamiya Episode 03 | තේමියගේ ගමන වැළක්විය හැකි වේවි ද?…

2 months ago 8716 0
Badde Kulawamiya Episode 02 | සෑම ඉරිදාවකම රාත්‍රී 8.30 ට “බැද්දේ කුලවමිය . .”

Badde Kulawamiya Episode 02 | සෑම ඉරිදාවකම රාත්‍රී 8.30 ට “බැද්දේ කුලවමිය . .”

3 months ago 8295 0
Badde Kulawamiya Episode 01

Badde Kulawamiya Episode 01| සෑම ඉරිදාවකම රාත්‍රී 8.30 ට “බැද්දේ කුලවමිය . .”

3 months ago 8238 0