Aguru Sittham

aguru_siththam

Aguru Sittham Episode 24 | මොරිස් පොලිසියට අසු වෙයි . . .

2 years ago 17714 0

Aguru Sittham Episode 07 | දුෂය්‍යමන්ත් තම යාළුවාගෙන් වෙන වාහනයක් ඉල්ලයි . . .

2 years ago 9581 0

Aguru Sittham Episode 06 | දුෂය්‍යමන්ත්ගේ අදහස හරි යාවීද?

2 years ago 9401 0

Aguru Sittham Episode 210 | අගුරු සිත්තම් අවසාන කොටස . .

2 years ago 37222 0

Aguru Sittham Episode 209 | මිගාරගෙන් මහතුන් ගුටි කයි . . .

2 years ago 28431 0

Aguru Sittham Episode 208 | රයන් හන්සලීට යෝජනාවක් කරයි . . .

2 years ago 33271 1

Aguru Sittham Episode 207 | මොරිස් ගෙදර එයි . . .

2 years ago 26131 0

Aguru Sittham Episode 206 | මොනිකාට මොරිස්ව හමුවේ . .

2 years ago 26451 0

Aguru Sittham Episode 205 | මොනිකා මිගාරට රැවටෙයි . . .

2 years ago 25871 0

Aguru Sittham Episode 204 | මිගාරගේ සහ මහතුන්ගේ ආරවුල දුරදිග යයි . . .

2 years ago 22111 0

Aguru Sittham Episode 203 | හන්සලී මොරිස්ව බැලීමට රෝහලට එයි.

2 years ago 21171 0

Aguru Sittham Episode 202 | මොරිස්ව බලන්න ගෙදරින් රෝහලට එයි . . .

2 years ago 21341 0

Aguru Sittham Episode 201 | ඉසුරි රාජුගෙන් හන්සලී ගැන ප්‍රශ්ණ කරයි . .

2 years ago 21871 0

Aguru Sittham Episode 200 | මොරිස් බී ගෙන හංසලීගේ ගෙදරට යයි . . .

2 years ago 19561 0

Aguru Sittham Episode 199 | මොනිකාගේ ඊළග කුමන්ත්‍රණය කුමක්ද?

2 years ago 22211 0

Aguru Sittham Episode 198 | අරවින්දගේ සහ ඉසුරිගේ විවාහයට ප්‍රශ්ණයක් අතිවෙයිද ? . .

2 years ago 20441 0

Aguru Sittham Episode 197 | අරවින්දගේ දෙමව්පියන් ඉසුරිගේ ගෙදරට…

2 years ago 18921 0

Aguru Sittham Episode 196 | අරවින්දගේ අම්මා හදිස්සියේම වැඩකරන තැනට එයි . .

2 years ago 19091 0

Aguru Sittham Episode 195 | අරවින්දගේ අම්මා හා තාත්තා කථා කරන්නේ කුමක් ගැනද?

2 years ago 19471 0

Aguru Sittham Episode 194 | මහතුන් සහ ඉසුරි අතර ප්‍රශ්නයක්

2 years ago 19341 0

Aguru Sittham Episode 193 | මොනිකා සහ මිගාර අතර ආදරයක් . .

2 years ago 18341 0

Aguru Sittham Episode 191 | හන්සලීට භාරදෙන වැඩ කරගන්න පුලුවන් වෙයිද? . .

2 years ago 21201 0

Aguru Sittham Episode 190 | අරවින්දගේ අම්මාව කැමතිකර ගන්නට ඔහුගේ යහළුවාට හැකි වේද ?

2 years ago 19611 0

Aguru Sittham Episode 189 | හංසලී පියාගේ අදහසට කැමතිවේද?

2 years ago 20561 0

Aguru Sittham Episode 188 | මොරිස් බී ගෙන කරදරයක පැටලේවිද? . . .

2 years ago 19631 0

Aguru Sittham Episode 187 | මොරිස් කුමක් කරාවිද?

2 years ago 21401 1

Aguru Sittham Episode 186 | අරවින්ද කුමක් කරාවිද?

2 years ago 19621 0

Aguru Sittham Episode 185 | ඉසුරි වත්තෙන් යන්නට අදහස් කරයි . . .

2 years ago 19771 0

Aguru Sittham Episode 184 |මොරිස් හා මහතුන් අතර ගටුමක් අතිවේද ? . .

2 years ago 20391 0

Aguru Sittham Episode 183 |හන්සලීගේ හිතේ ආදරයක් අතිවෙලාද? . .

2 years ago 21061 0

Aguru Sittham Episode 182 |අරවින්ද හා මොරිස් අතර ආරවුලක් ඇතිවේද ? . .

2 years ago 22291 0

Aguru Sittham Episode 181 |මොරිස් හන්සලී හමුවීමට නැවත යාවිද . . .

2 years ago 19091 0

Aguru Sittham Episode 180

2 years ago 21411 0

Aguru Sittham Episode 179 | රුවන්චන්ද්‍ර බස්නායක මන්ත්‍රීතුමාගේ රැස්වීමට ප්‍රහාරයක් . . .

2 years ago 22981 0

2015.07.29 – Mulpituwa Express | ටෙලිවිෂනයේ මුල් පිටු බිහි කරන්නට මුල් වුණු පිටුව ” මුල් පිටුව “

2 years ago 15281 0

Aguru Sittham Episode 178 | රෝලන්ඩ් පොලිසියට යයි . . .

2 years ago 19131 0

Aguru Sittham Episode 177 | මොරිස් රෝලන්ඩ්ගෙන් සල්ලි ගනීවිද?

2 years ago 18321 0

Aguru Sittham Episode 176 | මහතුන්ට නිදහස ලැබෙයි . . .

2 years ago 19171 0

Aguru Sittham Episode 175 | මොරිස් මහතුන්ව පොලිසියට ඇදගෙන යයි . . .

2 years ago 18211 0

Aguru Sittham Episode 174 | මොරිස් මහතුන්ව පොලිසියට ඇදගෙන යයි . . .

2 years ago 18331 0

Aguru Sittham Episode 173 | මහතුන් ඉසුරි සොයා ගෙන එයි . . .

2 years ago 20661 0

Aguru Sittham Episode 172 | මොරිස්ට රැවටීම ගැන හංසලීගේ පියා කණගාටුවෙන් . . .

2 years ago 17861 0

Aguru Sittham Episode 171 | මොරිස් ඇමතිතුමා හමුවට යයි . . .

2 years ago 24741 0

Aguru Sittham Episode 170 | මොරිස් සොයා ගෙන රාජු නිවසට පැමිණෙයි . . .

2 years ago 20201 0

Aguru Sittham Episode 169 | අරවින්ද ඉසුරිට මොනවා කියාවිද?

2 years ago 18481 0

Aguru Sittham Episode 169 | අරවින්ද ඉසුරිට මොනවා කියාවිද?

2 years ago 22071 0

Aguru Sittham Episode 168 | රයන්ට මොරිස්ගෙන් ගුටි . . .

2 years ago 20041 0

Aguru Sittham Episode 167 | ඉසුරිට අරවින්දගේ දෙමව්පියන්ගේ විරුද්ධතාවය . . .

2 years ago 17581 0

Aguru Sittham Episode 167 | රයන්ගේ දෙමව්පියන් බයෙන් . . .

2 years ago 27101 1

Aguru Sittham Episode 166 | හංසලීගේ තාත්තා ධම්මිකට නඩු දමන බවට තර්ජනය කරයි . . .

2 years ago 21731 0

Aguru Sittham Episode 164 | හංසලීගේ තාත්තා රයන්ගේ නිවසට . . .

2 years ago 20151 0

Aguru Sittham Episode 163 | මොරිස්ගේ හැසිරීම පිළිබද හංසලීගේ පියා කළබල වෙයි . . .

2 years ago 19791 0