සරත් ෆොන්සේකා මහතා දේශපාලනය රට හා ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිරියට ගෙන යන බව පවසයි . . .

සරත් ෆොන්සේකා මහතා දේශපාලනය රට හා ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිරියට ගෙන යන බව පවසයි . . .

Comments

comments