මෙවර පොසොන් පෝදා , සෝමාවතිය පුදබිමට ඔබත් එන්න . . .

මෙවර පොසොන් පෝදා , සෝමාවතිය පුදබිමට ඔබත් එන්න . . .

Comments

comments